THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 Tên đề tài:   Nghiên cứu ứng xử dính bám và đề xuất giới hạn cường độ dính bám giữa hai lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam

Ngành             : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số              : 62580205

Chuyên ngành : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Nguyễn Ngọc Lân

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS. TS Đào Văn Đông       - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

GS. TS Phạm Duy Hữu        - Trường Đại học Giao thông vận tải

Cơ sở đào tạo  : Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

(1) Với thiết bị thí nghiệm cắt phẳng Leutner cải tiến thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn EN12697-48: 2013, nghiên cứu đã đưa ra được dư liệu thí nghiệm cường độ dính bám giữa hai lớp bê tông asphalt theo các yếu tố nhiệt độ, loại và tỷ lệ vật liệu tưới dính bám của những mẫu thử chế bị trong phòng và mẫu khoan hiện trường;

(2) Với kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của ba loại nhũ tương dính bám CSS-1, CRS-1, và CRS-1P ứng với các tỷ lệ 0.0, 0.2, 0.4, và 0.9 l/m2 ở các nhiệt độ thí nghiệm 20, 30, 40, 50, và 60oC. Luận án đã đưa ra được loại nhũ tương CRS-1P và tỷ lệ 0.2 l/m2 có mức độ dính bám cao nhất. Từ đó tác giả kiến nghị khoảng tỷ lệ vật liệu tưới dính bám hợp lý (0.1-0.4) l/m2       ;

(3) Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm và với phân tích đánh giá xác suất thống kê. Luận án đã đưa ra được các phương trình hồi quy thực nghiệm biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ dính bám và mô đun độ cứng chống cắt với nhiệt độ ứng với ba loại nhũ tương CSS-1, CRS-1, và CRS-1P ở tỷ lệ 0.2 l/m2;

(4) Luận án đã đưa ra được các mức độ dính bám giữa hai lớp bê tông asphalt ở 20oC, 40oC, và 60oC thực tế đạt được trong kết cấu áo đường mềm của một số Dự án điển hình ở Việt Nam;

(5) Với số liệu kết quả thí nghiệm cường độ dính bám giữa hai lớp bê tông asphalt thực tế đạt được trong kết cấu áo đường mềm ở một số Dự án điển hình và cùng với số liệu phân tích kết cấu bằng phần mềm BISAR 3.0, luận án đã đưa ra được cường độ dính bám tối thiểu yêu cầu giữa hai lớp bê tông asphalt ở 20oC bằng 1.0 MPa.

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 Thesis title: Investigating the behavior of the interface and propose on the bond strength limit between asphalt layers in the flexible pavement structure in Vietnam

Major              : Traffic work construction techniques

Code               : 62 58 02 05

Specialized in  : Construction of urban roads

Name of PhD student:     Nguyen Ngoc Lan

Name of Supervisors:

Assoc. Prof. PhD. Dao Van Dong          - University of Transport Technology

Prof. PhD. Pham Duy Huu          - University of Transport and Communications

Educational institution: University of Transport and Communication

Summary of the new contributions of the thesis:

(1) With modified Leutner shearing experimental equipment which has been improved in design and manufactured in accordance with Standards EN12697-48: 2013, the study has delivered the experimental data on adhesive bond strength between two asphalt concrete layers in terms of temperature, classification and proportion of adhesive irrigating materials of samples in laboratories and field drilling samples;

(2) With experimental study results which evaluate the effect of three type of adhesive emulsion CSS-1, CRS-1 and CRS-1P corresponding to the proportions of 0.0, 0.2, 0.4 and 0.91/m2 at experimental temperatures of 20, 30, 40, 50 and 60ºC respectively, the Thesis has picked out emulsion CRS-1P and the proportion of 0,21/m2 with the most adhesive strength. From that the author proposed the range of proportion of adhesive irrigating materials to be (0,1 – 0,3)1/m2.

(3) Based on experimental study results and the analysis on the evaluation on probability statistics, the Thesis has delivered experimental regression equations representing the relation among the adhesive strength, shear stiffness and temperature corresponding to three types of emulsion CSS-1, CRS-1 and CRS-1P at the proportion of 0,21/m2;

(4) The Thesis has given out various adhesive levels between 2 asphalt concrete layers at 20 ºC, 40 ºC and 60 ºC which have been reached in reality in the flexible pavement structure of several typical Projects in Vietnam;

 

(5) With the data from the experiment on bond strength between two asphalt concrete layers which have been reached in reality in the flexible pavement structure of several typical Projects and the data of structure analysis using software BISAR 3.0, the Thesis has delivered the minimum bond strength required between two asphalt concrete layers at 20 ºC to be 1,0 MPa.