THÔNG TIN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ

Tên luận án       : Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải

 

Chuyên ngành      : Tổ chức và Quản lý vận tải

Mã chuyên ngành : 62840103

Nghiên cứu sinh   : Nguyễn Mạnh Hùng

Người hướng dẫn : GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà

Cơ sở đào tạo        : Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

(1) Hệ thống hóa và làm phong phú một số vấn đề lý luận về khách thể nghiên cứu ( doanh nghiệp vận tải ô tô) vừa có đặc điểm chung của các DNVT, DNVT đường bộ bằng ô tô, đồng thời nghiên cứu, chỉ rõ được những đặc trưng của SPVT có ảnh hưởng đến xây dựng, thực hiện CLKD của DNVT.

(2) Đề xuất công cụ phân tích chiến lược sản xuất kinh doanh thông qua hệ số lợi dụng trọng tải bình quân của doanh nghiệp ( ) cùng phân tích các kết quả tài chính DNVT để xác định trị số của ¡­cb; ¡; ¡ (L = Lngh); ¡pt (L>Lngh); ¡pt; kct­; ms¯, qua đó phân định 4 cấp độ năng lực DNVT và dựa vào đó xác lập mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp vận tải đường bộ bằng ô tô.

(3) Xác lập bộ bốn tiêu chí lựa chọn CLKD: không gian, thời gian, tiện nghi và an toàn  tương hợp với đặc điểm DNVT và có thể vận dụng cho CLKD tổng thể doanh nghiệp hoặc từng SBU cụ thể.

KHÔNG GIAN

(1)

AN TOÀN

(2)

THỜI GIAN

(3)

TIỆN NGHI

(4)

 

 

(4) Vận dụng mô hình phương pháp luận và quy trình tổng quát tiến hành xây dựng CLKD ứng dụng cho 1 doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô tô.

- Vận dụng mô hình M/B và các công cụ ma trận phân tích CLKD đánh giá trạng thái tài chính và kinh doanh hiện tại, trạng thái năng lực kinh doanh của công ty và xác lập mục tiêu CLKD của công ty.

- Đề xuất 3 nhóm giải pháp có tính khả thi để thực hiện 3 mục tiêu CLKD trong dài hạn

- Đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược trong trước mắt để triển khai mục tiêu CLKD.

(5) Đưa ra kiến nghị đối với các Cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực có liên quan để làm cơ sở hoàn thiện quá trình xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp vận tải.

 

Economics Doctoral Dissertation Abstract

Title of dissertation: Production and Business Strategy for Transport Enterprise

Specialization: Organization and Management of Transport

Specialized code: 62840103

Ph. D student: Nguyen Manh Hung

Supervisor’s name: Prof. Dr.SC.Nguyen Huu Ha.

Training institution: University of Transport and Communication

Key research findings

(1)Systemize and enrich some theoretical issues of research subject (transport enterprises). The dissertation possesses general characteristics of transport enterprises, automotive transport enterprises, currently; it has shown features of transport products, which have great impact on building and implementing business strategies of transport enterprises.

(2) Propose tools to analyze production and business strategies through average payload coefficient of enterprises ( ), as well as analyzing financial results of transport enterprises to determine the value of ¡­cb; ¡; ¡ (L = Lngh); ¡pt (L>Lngh); ¡pt; kct­; ms¯, thereby; delimit 4 levels of competency of transport enterprises, which helps set strategic goals of automotive transport enterprises.

(3)Define four criteria to select business strategies namely time, space, convenience and space, which is compatible with characteristics of enterprises and can be applied to overall business strategies or every specific strategic business unit of enterprises.

SPACE (1)

SAFETY (2)

TIME(3)

CONVENIENCE (4)

 (4) Apply modeling methodology and overall business strategy planning to a specific automotive transport enterprise.

- Apply Market-to-book model and matrix tools to analyze business strategy; assess current status of finance, production and business competency of company and define strategic business objectives of enterprises.

-Propose three feasible solution groups to implement three long-term strategic business objectives.

-Propose five short-term solution groups to deploy strategic business objectives.

(5) Put forward some recommendations to related state management authorities as the basis for completing the process of developing production and business strategy of transport enterprises.