Tên luận án: Nghiên cứu phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ trong điều kiện Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng

Mã số: 62.31.08.01

Họ và Tên nghiên cứu sinh: Phan Mạnh Cường

Khóa đào tạo: 2007 -2011

Học vị: Thạc sĩ

Giáo viên hướng dẫn: GS. TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh

PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn

Trường: Đại học Giao thông vận tải.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa học và thực tiễn của luận án:

Luận án đã đưa ra cách tiếp cận, cách nhìn tổng thể, toàn diện, đồng thời làm sáng tỏ một số vấn đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tế về phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Việt Nam. Cụ thể là:

Thứ nhất, góp phần hoàn thiện và làm phong phú thêm hệ thống lý luận về sự hình thành giá xây dựng trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Làm sáng tỏ một số vấn đề về giá xây dựng công trình (đã đề cập tới khái niệm, vai trò của giá xây dựng tổng hợp...), phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp công trình đường bộ ở nước ta cũng như bài học kinh nghiệm xây dựng đơn giá của một số nước trên thế giới.

Thứ hai, điều tra, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng công trình giao thông đường bộ tại các vùng của Việt Nam, từ đó thấy được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình đường bộ.

Luận án cũng đã phân tích đánh giá thực trạng việc lập và quản lý chi phí trong xây dựng công trình giao thông đường bộ, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng đơn giá. Qua đó, thấy được một số vấn đề mà ngành giao thông cần có giải pháp hoàn thiện. Đó là hệ thống định mức trong ngành giao thông (do Bộ Xây dựng công bố) thiếu nhiều hạng mục công tác cần được xây dựng mới, bổ sung sửa đổi, cần có giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ phù hợp với điều kiện thực tế của ngành.

Thứ ba, bổ sung một số vấn đề khắc phục những tồn tại của phương pháp chung xác lập giá xây dựng tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành nhằm hoàn thiện phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp, tác giả luận án bổ sung một số công việc quan trọng trong trình tự lập đơn giả tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ. Đó là:

-          Nghiên cứu lựa chọn thiết kế điển hình;

-          Bổ sung ảnh hưởng của các yếu tố về địa hình, địa chất, điều kiện thi công...;

-          Nghiên cứu biến động giá (chỉ số giá).

Thiết lập các chương trình phần mềm tin học để xây dựng “Bộ giá xây dựng tổng hợp xây dựng cong trình giao thông đường bộ” cho từng vùng miền trong cả nước (63 tỉnh, thành phố), với các điều kiện địa hình, địa chất, điều kiện thi công khác nhau, phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước, ngành Giao thông vận tải và các doanh nghiệp làm cơ sở để xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đường bộ Việt Nam, để lập kế hoạch vốn (tùy theo điều kiện địa hình địa chất cụ thể sẽ bổ sung thêm chi phí xây dựng cống, tường chắn, ta luy…) và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.