TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐAO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC K 20-1
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 -2013
LỚP: XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ C - LỚP THÁI NGUYÊN
Học thứ 7 và chủ nhật (ngày học 2 buổi sáng và chiều)      
Phòng học xem tại Ban quản lý giảng đường tầng 1 nhà A2      
                 
TT MÔN HỌC BM PHỤ TRÁCH SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC  SỐ TIẾT /BUỔI PHÒNG HỌC
SỐ TC LT BT, TL, TH
Các môn chuyên môn bắt buộc
1 Công nghệ mới trong xây dựng mặt đường DBO 2 15 30 23,24/02,02/3 5  
2 Công nghệ mới trong xây dựng nền đường DBO 2 15 30 03,9,10/3 5  
3 Kỹ thuật giao thông và tổ chức giao thông DBO 2 15 30 16,17,23/3 5  
4 Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô cấp cao DBO 2 15 30 24,30,31/3 5  
5 Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình đường ô tô DBO 2 15 30 06,07,13/4 5  
Chuyên ngành tự chọn (chọn 2/4 học phần)
6 Quản lý và khai thác đường ô tô DBO 2 15 30 25/3-02/4 5  
7 Tổ chức thi công và quản lý xây dựng đường DBO 2 15 30 03/4-11/4 5  
8 An toàn giao thông DBO 2 15 30 03/4-11/4 5  
9 Tái sử dụng vật liệu trong xây dựng đường DBO 2 15 30   5  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐAO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC K 20-1
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 -2013
LỚP: XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ D - LỚP LÀO CAI
Học thứ 7 và chủ nhật (ngày học 2 buổi sáng và chiều)        
Phòng học xem tại Ban quản lý giảng đường tầng 1 nhà A2      
                 
TT MÔN HỌC BM PHỤ TRÁCH SỐ TIẾT THỜI GIAN HỌC  SỐ TIẾT /BUỔI PHÒNG HỌC
SỐ TC LT BT, TL, TH
Các môn chuyên môn bắt buộc
1 Công nghệ mới trong xây dựng mặt đường DBO 2 15 30 23,24/02,02/3 5  
2 Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô cấp cao DBO 2 15 30 03,9,10/3 5  
3 Công nghệ mới trong xây dựng nền đường DBO 2 15 30 16,17,23/3 5  
4 Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình đường ô tô DBO 2 15 30 24,30,31/3 5  
5 Kỹ thuật giao thông và tổ chức giao thông DBO 2 15 30 06,07,13/4 5  
Chuyên ngành tự chọn (chọn 2/4 học phần)
6 Quản lý và khai thác đường ô tô DBO 2 15 30 25/3-02/4 5  
7 Tổ chức thi công và quản lý xây dựng đường DBO 2 15 30 03/4-11/4 5  
8 An toàn giao thông DBO 2 15 30 03/4-11/4 5  
9 Tái sử dụng vật liệu trong xây dựng đường DBO 2 15 30   5  

Ghi chú:

- Môn tự chọn đăng ký trước ngày 08/3/2013.

Hà Nội, ngày        tháng 02 năm 2013
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Ký