Lịch học bổ sung kiến thức các ngành:

1. Quản trị kinh doanh

2. Quản lý xây dựng

3. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông