Quyết định công nhận học viên Cao học đợt 1 năm 2014. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quyết định công nhận học viên Cao học đợt 1 năm 2014.

Quyết định công nhận học viên Cao học đợt 1 năm 2014.

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1383 /QĐ-ĐHGTVT                                           Hà Nội, ngày  18  tháng 6  năm 2014       

         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học viên cao học

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

           

Căn cứ quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học GTVT;

Căn cứ quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/20011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2014 được giao của Trường Đại học GTVT;

Căn cứ điểm thi và kết quả duyệt điểm trúng tuyển ngày 18/6/2014 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 490 thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2014 là học viên cao học khóa 22.1 của Trường Đại học Giao thông Vận tải. (Danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Học viên có tên trong danh sách có nhiệm vụ và quyền lợi theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

 

Điều 3. Trưởng các đơn vị: HCTH, KT&ĐBCLĐT, ĐTSĐH, TCKT, BV,  K.CT, K.CK, K.VTKT, K.CNTT, K.ĐĐT và học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG    

  - Như điều 3;

  - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                                     (Đã ký, đóng dấu)

                                                                                               

 

                                                                                                                 PGS.TS. Trần Đắc Sử

                                                                                                                                                                                

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS