BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 48  /QĐ-ĐHGTVT                                             Hà Nội, ngày 07  tháng 01 năm 2016       

                                             

   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

           

Căn cứ quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 1015/TB-ĐHGTVT ngày 15/12/2015 của Nhà trường về chỉ tiêu tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2015;

Căn cứ điểm thi và kết quả duyệt điểm trúng tuyển ngày 05/01/2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 441 thí sinh (danh sách kèm theo) trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2015 thi tuyển các ngày 19&20/12/2015.

 

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển tại Hà Nội ngành Kỹ thuật viễn thông; tại Cơ sở II các ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp sẽ được bảo lưu kết quả thi (không quá 01 năm). Thí sinh trúng tuyển các ngành còn lại làm thủ tục nhập học vào ngày 18/01/2016.

 

Điều 3. Trưởng các đơn vị: HCTH, KT&ĐBCLĐT, ĐTSĐH, TCKT, BV, K.CT, K.CK, K.VTKT, K.CNTT, K.ĐĐT, K.KTXD, Cơ sở II và thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG   

  - Như điều 3;

 - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                                              (Đã ký, đóng dấu)

 

                                                                                                             PGS.TS. Trần Đắc Sử