Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016.

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016.  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:   1500 /QĐ-ĐHGTVT                                               Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016      

                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển

 

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

           

Căn cứ quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ điểm thi và kết quả duyệt điểm trúng tuyển ngày 13/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 436 thí sinh (danh sách kèm theo) trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016 thi tuyển các ngày 28&29/5/2016.

 

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển tại Cơ sở II các ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh được bảo lưu kết quả thi 01 năm kể từ ngày ký quyết định. Thí sinh trúng tuyển các ngành còn lại làm thủ tục nhập học vào ngày 22/8/2016.

 

Điều 3. Trưởng các đơn vị: HCTH, KT&ĐBCLĐT, ĐTSĐH, TCKT, BV, K.CT, K.CK, K.VTKT, K.CNTT, K.ĐĐT, K.KTXD, Cơ sở II và thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG   

  - Như điều 3;

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                                                         (Đã ký, đóng dấu)

 

                                                                                                                                                  PGS.TS. Trần Đắc Sử

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS