Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015.

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 1168 /QĐ-ĐHGTVT                                              Hà Nội, ngày 16  tháng 6 năm 2015       

                                             

   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

         

Căn cứ quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 311/TB-ĐHGTVT ngày 05/5/2015 của Nhà trường về chỉ tiêu tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015;

Căn cứ điểm thi và kết quả duyệt điểm trúng tuyển ngày 09/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 451 thí sinh (danh sách kèm theo) trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015 thi tuyển các ngày 16&17/5/2015.

 

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển tại Hà Nội các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa sẽ được bảo lưu kết quả thi (không quá 01 năm). Thí sinh trúng tuyển các ngành còn lại làm thủ tục nhập học vào ngày 24/8/2015.

 

Điều 3. Trưởng các đơn vị: HCTH, KT&ĐBCLĐT, ĐTSĐH, TCKT, BV, K.CT, K.CK, K.VTKT, K.CNTT, K.ĐĐT, V.KTXD, Cơ sở II và thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG    

  - Như điều 3;

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                                    

                                                                                                                                           (Đã ký, đóng dấu)

 

 

                                                                                                                                           PGS.TS. Trần Đắc Sử

                                                                                                                                                                               

 

 

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS