BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

________________

Số: 468 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội , ngày  18   tháng   6    năm 2012

 

 

THÔNG BÁO BỔ SUNG

Tuyển sinh cao học

(đợt 2 - tháng 10/2012)

 

Kính gửi:   Các thí sinh dự thi cao học năm 2012

           

 Trường Đại học Giao thông Vận tải đã có thông báo số 221/TB- ĐHTGTVT ngày 27/3/2012 v/v tổ chức tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2012.  Nhà trường thông báo một số thông tin bổ sung như sau:

1. Nhà trường bỏ điều kiện về thời gian công tác đối với người có bằng tốt nghiệp đại học không đạt loại khá, giỏi.

2. Các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi đợt 1 nhưng không đến dự thi hoặc dự thi nhưng không đạt có thể dự thi đợt 2. Các thí sinh đã học bổ sung kiến thức trong đợt 1 được bảo lưu kết quả cho đợt này.

Để được dự thi thí sinh phải nộp bổ sung Đơn xin dự thi tuyển sinh cao học đợt 2.

 

Mọi thủ tục xin liên hệ:

            - Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo SĐH Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0986861602 (gặp anh Giang)

            - Tại Tp.HCM: Ban đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2, 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.37305267; Fax: 08.38964736

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

PHẠM VĂN KÝ

Nơi nhận:

            - Như trên;

                - Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

                - Cơ sở II;

                - Lưu HCTH, ĐT SĐH.