Ngày 17/1/2020, trường Đại học Giao thông vận tải ban hành thông báo số 66/TB-ĐHGTVT về viêc phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Chi tiết thí sinh xem file đính kèm./.