BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                            

     Số: 736 /TB-ĐHGTVT                                                                     Hà Nội, ngày 22 tháng 8  năm 2014

 

  THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014

 

            Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014. Hình thức đào tạo không tập trung, theo học chế tín chỉ. Thời gian đào tạo 1,5 năm.

            Danh mục và mã số các ngành đào tạo (phụ lục kèm theo).

            1. Chỉ tiêu tuyển sinh

            Nhà trường dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014 là 350. Chỉ tiêu từng ngành sẽ thông báo trước tháng 11/2014.

            2. Đối tượng và điều kiện dự thi

            Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Giao thông Vận tải là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng điều kiện sau:

          a. Về văn bằng

            - Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng kí dự thi;

            - Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng kí dự thi và đã học bổ sung kiến thức chương trình đại học theo quy định;

            - Đã tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi ngành Quản trị kinh doanh có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực này và đã học bổ sung kiến thức chương trình đại học theo quy định;

            - Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

            b. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

            c. Có đủ sức khỏe để học tập.

            d. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn.

            3. Đối tượng và chính sách ưu tiên

a. Đối tượng ưu tiên: Theo điều 9 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Mức ưu tiên: Người thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) vào một trong  hai môn thi theo thứ tự ưu tiên: môn chủ chốt của ngành, môn toán.

            4. Hồ sơ đăng ký dự thi

            Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

            - Phiếu dự tuyển và đơn xin dự tuyển;

            - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận kết quả học tập (*);

            - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);  

            - Bản sao hợp lệ giấy khai sinh;

            - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên;

  - 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

             - 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

Mục (*) khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo bản chính. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

            5. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

            a. Phát hành và nhận hồ sơ

            - Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 03/9/2014 đến ngày 12/9/2014.

            - Thời gian nhận hồ sơ:

            + Đối với các thí sinh không phải bổ sung kiến thức: Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 26/9/2014;          

            + Đối với các thí sinh phải bổ sung kiến thức: Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 17/10/2014. (Chỉ nhận hồ sơ khi thí sinh đã hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức theo quy định).

            b. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn tập:

            - Học bổ sung kiến thức:

           + Các môn học bổ sung kiến thức của các ngành gần với ngành đăng ký dự thi và các ngành khác dự thi ngành Quản trị kinh doanh thí sinh xem tại phụ lục kèm theo;

            + Thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 25/8/2014 đến ngày 04/9/2014. Khi làm thủ tục thí sinh mang theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận kết quả học tập bậc đại học (bảng điểm);

            + Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 08/9/2014 đến ngày 03/10/2014.

            - Ôn tập: Thời gian học ôn tập từ ngày 06/10/2014 đến ngày 29/11/2014.

            c. Thời gian thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào các ngày 06 và 07 tháng 12 năm 2014. Thời gian công bố điểm dự kiến vào tháng 12/2014.

            6. Các môn thi tuyển và dạng thức đề thi

            - Môn thi tuyển: Môn toán, môn chủ chốt của ngành (phụ lục kèm theo) và môn tiếng Anh (tương đương trình độ A2 khung Châu Âu).

            - Dạng thức đề thi: Tự luận.

            - Các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định tại khoản 3 điều 5 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            7. Thời gian khai giảng khóa học: Tháng 01/2015.

            8. Địa chỉ liên hệ: Mọi thủ tục thí sinh liên hệ

  Tại Hà Nội:   PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

                 Phòng 205, nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Số 3 Phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37606352.

                  Website: http://www.utc.edu.vn > Tuyển sinh> Tuyển sinh Sau đại học 

Tại TP.HCM: BAN KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II

450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37305267; Fax: 08.38964736

Website: http://tuyensinh.utc2.edu.vn> Thông báo tuyển sinh> Sau đại học

Nơi nhận:                                                                                 

  - Các Bộ, Vụ, Viện, TCT;                                           

  - Sở GD&ĐT các tỉnh (TP);

  - Sở GTVT các tỉnh (TP);

  - Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.    

                                    K/T HIỆU TRƯỞNG

                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                     (Đã ký, đóng dấu)

 

 

                              PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long