Các thí sinh học bổ sung kiến thức hệ cao học môn Quản trị Marketing  lưu ý Thời gian và phòng thi như sau:

Thời gian thi 9h30 ngày 01/10/2016

Phòng thi: 202 A2