Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

   Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XI), Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương và để thực hiện tốt Kế hoạch số 123-KH/ĐU28 ngày 14/12/2012 về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đại học Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 như sau:

1. Nội dung Đại hội chi bộ

    - Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

    - Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

2. Các văn kiện Đại hội chi bộ

   -  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

   -  Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Chi ủy (nơi không có Chi ủy là báo cáo kiểm điểm của Bí thư và Phó Bí thư).

   -  Dự thảo Nghị quyết chi bộ.

3. Công tác chuẩn bị nhân sự

3.1. Tiêu chuẩn nhân sự

   -  Là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ; có uy tín nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, có khả năng quy tụ cán bộ, đảng viên và vận động quần chúng; có quyết tâm đổi mới, nói đi đôi với làm.

   -  Chú ý cơ cấu các đồng chí đã tham gia cấp ủy nhiệm kỳ trước tham cấp ủy khóa mới nhằm đảm bảo tính liên tục, kế thừa và kinh nghiệm công tác.

   -  Đồng chí Bí thư chi bộ còn thời gian công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ; Phó Bí thư, Chi ủy viên bảo đảm ít nhất 02 nhiệm kỳ (để trong Chi ủy có tính kế thừa).

3.2. Cơ cấu nhân sự

   - Chi bộ có 3-4 đảng viên chính thức: Chỉ bầu Bí thư chi bộ (bầu trực tiếp).

   - Chi bộ có 5-8 đảng viên chính thức: Bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ.

   - Chi bộ có trên 09 đảng viên chính thức: Bầu Ban Chi ủy; sau khi có danh sách Ban Chi ủy, Đại hội tiếp tục bầu Bí thư, 01 Phó Bí thư trong số Chi ủy viên.

3.3. Quy trình xây dựng nhân sự

    - Chi ủy (hoặc Bí thư, Phó Bí thư nơi không có Chi ủy) dự kiến phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2012-2015 theo tiêu chuẩn và cơ cấu nêu trên.

   - Chi ủy lấy ý kiến của đảng viên trong chi bộ về phương án nhân sự.

   - Trình Đảng ủy cấp trên phê duyệt, thông qua danh sách nhân sự.

4. Trang trí trong Đại hội (nhìn từ dưới lên)

   - Trên cùng chính giữa là khẩu hiệu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH.

   - Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ chí Minh (bên trái), ảnh Mác-Lênin (bên phải).

   - Dưới là tiêu đề:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

         Đại hội Chi bộ: ……………

 Nhiệm kỳ 2012 - 2015

Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2012

5. Chương trình Đại hội chi bộ

   - Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

   - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

   - Mời Chủ tịch, Thư ký đại hội lên làm việc.

   - Đọc dự thảo báo cáo tổng kết.

   - Thảo luận.

   - Phát biểu của đại diện cấp uỷ cấp trên.

   - Bầu cử cấp uỷ mới.

   - Thông qua Nghị quyết Đại hội.

   - Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

6. Quy trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội

6.1. Phân công chuẩn bị

   - Chi ủy (hoặc Bí thư, Phó Bí thư nơi không có Chi ủy) chuẩn bị dự thảo báo cáo, dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên.

   - Cá nhân đảng viên chuẩn bị các nội dung theo sự phân công.

6.2. Lấy ý kiến chi bộ và báo cáo Đảng ủy cấp trên

   - Chi bộ họp lấy ý kiến cho các nội dung mà đảng viên chuẩn bị và đóng góp ý kiến cho phương án nhân sự.

   - Chi bộ hoàn thiện các văn bản, gồm: Dự thảo báo cáo, dự kiến phương án nhân sự, kế hoạch và chương trình đại hội, trình Đảng ủy cấp trên phê duyệt, thông qua:

       + Các chi bộ trực thuộc báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường;

       + Các chi bộ khác báo cáo Đảng ủy bộ phận.

   Đại hội chi bộ không được tiến hành nếu các văn bản và các công tác chuẩn bị không đạt yêu cầu đề ra.

6.3. Tiến hành Đại hội (theo chương trình ở mục 5 Hướng dẫn này)

6.4. Hoàn thiện hồ sơ Đại hội

   Chậm nhất sau 05 ngày, Chi bộ hoàn thiện các hồ sơ Đại hội gồm: Báo cáo, Nghị quyết Đại hội; Biên bản bầu cử và danh sách trích ngang của Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ gửi Đảng ủy Trường ra Quyết định công nhận.

   Ngay sau khi có kết quả bầu cử, đồng chí Bí thư mới đã có quyền ký các văn bản với vai trò Bí thư chi bộ. Chậm nhất 15 ngày, Bí thư nhiệm kỳ 2010-2012 phải bàn giao đầy đủ công việc cho Bí thư mới trúng cử.

7. Tổ chức thực hiện

   -  Các chi bộ đăng ký thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội chi bộ với Phòng Hành chính tổng hợp nếu sử dụng phòng họp tại nhà A1 (các chi bộ có điều kiện phòng làm việc rộng rãi thì khuyến khích tổ chức Đại hội tại văn phòng đơn vị).

   - Các Đảng ủy bộ phận kiểm tra và duyệt văn bản Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phậnc.

   - Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng lịch duyệt văn bản Đại hội các chi bộ; phân công Ủy viên Ban Thường vụ và Đảng ủy viên dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ.

   - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội chi bộ.

   - Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, báo cáo kết quả Đại hội chi bộ.

    Trên đây là Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi, liên hệ với Văn phòng Đảng ủy: ĐT: (04).37661769, Email: vpdu@utc.edu.vn.

   Đề nghị các chi bộ đăng ký lịch duyệt Văn bản Đại hội chi bộ với đồng chí Nguyễn Thanh Chương - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy (ĐT: 0913348701, email: ntchuong@utc.edu.vn)

     Thời gian đăng ký: Trước ngày 03/01/2012.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Đắc Sử (Đã ký)

 

 

 

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS