Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

   Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/ĐUK ngày 19/11/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Kết quả kiểm điểm, đánh giá là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

   2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong Nhà trường.

B. NỘI DUNG

   Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 thực hiện theo Kế hoạch số 102-KH/ĐUK ngày 19/11/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 02-HD/BTCĐUK ngày 27/11/2018 của ban Tổ chức Đảng ủy Khối về một số điểm cần lưu ý trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ Khối.

   Có thể tham khảo thêm các văn bản sau:

   - Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của ban Tổ chức Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

   - Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

   - Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

   - Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày 8/11/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

   - Quyết định số 2406-QĐ/ĐUK ngày 31/5/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

I. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

   1. Đối tượng kiểm điểm

   1.1. Đối với tập thể

   - Đảng ủy trường.

   - Đảng ủy bộ phận.

   - Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.

   - Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận.

   1.2. Đối với cá nhân

   - Đảng viên: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trường (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng).

   - Cá nhân lãnh đạo quản lý:

   + Ủy viên BCH Đảng bộ trường.

   + Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận.

   + Chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.

   + Chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận.

   + Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (đối với chi bộ không cơ cấu chi ủy).

   (Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm).

   2. Nơi kiểm điểm

   2.1. Đối với tập thể

   Tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thực hiện kiểm điểm ở cấp đó. Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý đơn vị với kiểm điểm cấp ủy của đơn vị (nếu các thành viên lãnh đạo đều trong cấp ủy).

   2.2. Đối với cá nhân

   - Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

   - Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài  kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt, còn thực hiện kiểm điểm như sau:

   + Ủy viên BCH Đảng bộ trường: Kiểm điểm trước tập thể Đảng ủy trường;

   + Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận: Kiểm điểm trước tập thể Đảng ủy bộ phận.

   + Chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận: Kiểm điểm trước tập thể chi ủy.

   + Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (đối với chi bộ không cơ cấu chi ủy): Kiểm điểm trước tập thể chi bộ.

   3. Nội dung kiểm điểm

   3.1. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý

   - Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

   - Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

   - Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

   - Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

   - Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

   - Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

   - Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

   Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra viện pháp khắc phục có tính khả thi.

   3.2. Đối đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý

   a) Kiểm điểm đảng viên

   - Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

   + Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để củng cố lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị.

   + Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm; theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

   + Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, nhà trường; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

   + Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

   + Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

   - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

   + Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

   + Kết quản thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

   + Trách nhiệm các nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, đơn vị do mình phụ trách.

   - Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

   - Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

   - Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

   Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ.

   b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

   Căn cứ đặc thù loại hình, thực hiện kiểm điểm, đánh giá phù hợp theo tinh thần Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 08/11/2017 của Ban thường vụ Thành ủy.

   4. Các bước tiến hành kiểm điểm

   4.1. Chuẩn bị kiểm điểm

   a) Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân

   - Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể theo Mẫu 01 - Báo cáo kiểm điểm tập thể 2019” và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 03 ngày làm việc.

   - Mỗi cá nhân làm một bản tự kiểm điểm theo “Mẫu 02 - Kiểm điểm, đánh giá đảng viên 2019”.

   b) Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân

   Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Đảng ủy trường về những tập thể, cá nhân cần gợi ý và nội dung kiểm điểm.

   4.2. Tổ chức kiểm điểm

   - Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

   - Các cấp ủy báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp lịch kiểm điểm để các đồng chí cấp ủy viên cấp ủy cấp trên trực tiếp được phân công phụ trách, theo dõi đơn vị dự hội nghị kiểm điểm với các đơn vị.

   - Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

   - Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thực hiện kiểm điểm sâu về chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó, ở chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

II. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

   Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán  bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

   1. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng

   1.1. Đối tượng

   - Đảng bộ trường.

   - Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.

   - Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận.

   1.2. Khung tiêu chí đánh giá

   Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 2406-QĐ/ĐUK ngày 31/5/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

   1.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

   a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   - Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

   - Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

   - Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

   Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số tổ chức đảng cùng cấp trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” của từng đảng bộ.

   b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

   - Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

   c) Hoàn thành nhiệm vụ

   - Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Tổ chức đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

   d) Không hoàn thành nhiệm vụ

   Là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ (chi bộ) ở mức kém.

   - Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

   - Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

   - Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, chi bộ có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

   1.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

   Đảng ủy trường chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ, chi bộ (trực thuộc Đảng bộ trường và trực thuộc Đảng bộ bộ phận); Đảng ủy bộ phận tổ chức thực hiện đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng đối với các chi bộ trực thuộc.

   1.5. Cách thực hiện

   Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

   Căn cứ 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí đánh giá đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cụ thể hóa và tiêu chuẩn mức chất lượng đã được quy định cho từng loại hình tổ chức đảng, đảng ủy, chi ủy đối với chi bộ (chi bộ nơi không có chi ủy) tự đánh giá, xếp loại như sau:

   - Phân tích kết quả đạt được để tự xếp từng tiêu chí đánh giá theo cấp độ “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoặc “Trung bình” hoặc “Kém” vào ô tương ứng trong Mẫu 01 - Báo cáo kiểm điểm tập thể 2019”.

   - Căn cứ kết quả tự đánh giá trong “Mẫu 01 - Báo cáo kiểm điểm tập thể 2019”, hội nghị ban chấp hành đảng bộ (chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác định mức xếp loại chất lượng của đảng bộ, chi bộ vào 01 trong 04 mức (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ), báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

   Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

   - Đảng ủy, chi ủy (chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá của đơn vị, tổ chức triển khai gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại của các chủ thể liên quan: Chính quyền, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) cùng cấp ở đơn vị mình.

   - Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá của Đảng ủy trường, tổ chức triển khai gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại: Chủ thể về chính quyền, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh trường).

   Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

   Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo Đảng ủy trường xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

   2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

   2.1. Đối tượng

   Đảng viên trong toàn Đảng bộ trường (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

   2.2. Khung tiêu chí đánh giá

   a) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

   - Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

   - Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

   - Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

   - Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

   - Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có). 

   b) Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

   - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

   - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân....

   - Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

   c) Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
   d) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước
   đ) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

   2.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

   a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   - Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

   - Đảng viên là cán bộ, viên chức phải được xếp loại cán bộ, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

   Đảng ủy trường xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức đảng.

   b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Đảng viên là cán bộ, viên chức phải được xếp loại cán bộ, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

   c) Hoàn thành nhiệm vụ

   - Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Đảng viên là cán bộ, viên chức phải được xếp loại cán bộ, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

   d) Không hoàn thành nhiệm vụ

   Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

   - Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   - Đảng viên là cán bộ, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

   - Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

   2.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

   - Đảng ủy trường chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

   - Từng đảng viên tự đánh giá xếp loại chất lượng.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng (nếu có).

   2.5. Cách thức thực hiện

   Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

   Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng theo “Mẫu 02 - Kiểm điểm, đánh giá đảng viên 2019”; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

   Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

   - Chi ủy (Bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (Bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

   - Chi ủy (Bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cấp trên trực tiếp.

   - Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các đảng bộ, chi bộ để Đảng ủy trường xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

   3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

   3.1. Đối tượng

   Tập thể Đảng ủy trường, Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ.

   3.2. Khung tiêu chí đánh giá

   a) Về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý

   - Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ.

   - Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhả trường.

   b) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

   - Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

   - Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch công tác năm.

   - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

   - Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

   c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

   3.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

   a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   - Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị; có đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác; xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, giữ vị trí hàng đầu trong địa phương, ngành, lĩnh vực.

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

   Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo từng đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc cấp trường. Mức xếp loại chất lượng của tập thể lãnh đạo, quản lý không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức đảng.

   b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   - Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Không có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

   c) Hoàn thành nhiệm vụ

   - Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

   - Tập thể lãnh đạo, quản lý không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

   d) Không hoàn thành nhiệm vụ

   Là tập thể không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

   - Tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

   - Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

   - Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

   3.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

   - Đảng ủy trường chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với: Tập thể Đảng ủy bộ phận; Tập thể chi ủy chi bộ (trực thuộc Đảng bộ trường và trực thuộc Đảng bộ bộ phận);

   - Tập thể Đảng ủy bộ phận; tập thể chi ủy chi bộ tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

   - Các chủ thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng (nếu có).

   3.5. Cách thức thực hiện

   Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

   Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng loại hình đối tượng, tập thể lãnh đạo, quản lý tự phân tích chất lượng (xác định các cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể); xem xét tự nhận mức chất lượng theo Mẫu 01 - Báo cáo kiểm điểm tập thể 2019” và báo cáo Đảng ủy trường (thông qua Văn phòng Đảng ủy).

   Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

   - Cấp ủy các cấp tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, đơn vị chuyên môn cấp trên trực tiếp; các tổ chức, đơn vị ngang cấp có chức năng tương đồng tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích chất lượng, xem xét, đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý (nếu có).

   - Sau khi tổng hợp kết quả gửi về Văn phòng Đảng ủy.

   Bước 3: Quyết định mức xếp loại chất lượng

   Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể (nếu có) để báo cáo Đảng ủy trường xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với các tập thể lãnh đạo, quản lý.

   4. Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

   - Thực hiện theo Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quyết định 2898-QĐ/TU, ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”; vận dụng Quyết định 2898 -QĐ/TU để đánh giá cán bộ cho phù hợp đặc điểm tình hình của Đảng bộ trường.

   - Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, tập thể, cá nhân, đơn vị thì đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, đơn vị do mình đứng đầu.

   - Đảng ủy trường xem xét, quyết định số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo chức danh tương đương ở từng cấp.

   5. Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên

   Đảng ủy trường sẽ lựa chọn những tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và lựa chọn những đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

   6. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng

   - Các đơn vị căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể (theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch) đối với từng tập thể, cá nhân, để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

   - Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất.

   - Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là cán bộ, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì Đảng ủy trường xem xét, quyết định mức chất lượng.

   - Đảng ủy trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

   - Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

   - Không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng nhưng vẫn phải kiểm điểm tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý tính từ ngày thành lập, kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp lại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

   - Đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời gian sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ quan, đơn vị nơi chuyển đi từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi.

   - Đảng viên sinh hoạt tạm thời được dánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

   - Trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”.

   - Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm.

   - Những nơi có dưới 05 tổ chức đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản lý; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản lý; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Ban Tổ chức Đảng ủy

   - Hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

   - Rà soát, thẩm định kết quả đề xuất mức chất lượng tổ chức đảng, đảng viên của các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

   2. Văn phòng Đảng ủy

   - Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

   - Xây dựng báo cáo Đảng ủy Khối về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019.

   3. Đảng ủy bộ phận

   - Thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý; bỏ phiếu đánh giá, xếp loại theo quy định.

   - Bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng và đảng viên của đảng bộ mình.

   - Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng và đảng viên của đảng bộ mình.

   - Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và gửi về Văn phòng Đảng ủy.

   4. Chi ủy các chi bộ (Bí thư, Phó Bí thư nếu chi bộ không có cấp ủy)

   - Phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đối với đảng viên trong chi bộ.

   - Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại đối với đảng viên trong chi bộ.

   - Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý.

   - Bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đảng viên trong chi bộ.

   - Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp (Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường gửi hồ sơ về Văn phòng Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận gửi hồ sơ về Đảng ủy bộ phận).

   5. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

   5.1. Đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý

   - Báo cáo kiểm điểm tập thể “Mẫu 01 - Báo cáo kiểm điểm tập thể 2019”.

   - Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý.

   - Biên bản hội nghị, Biên bản kiểm phiếu.

    5.2. Đối với đảng viên

   - Báo cáo kiểm điểm cá nhân “Mẫu 02 - Kiểm điểm, đánh giá đảng viên 2019”.

   - Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

   - Tổng hợp kết quả đánh giá của các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

   - Biên bản hội nghị, Biên bản kiểm phiếu.

   6. Tiến độ thực hiện

   - Từ ngày 03/12/2019 đến 11/12/2019: Các chi bộ triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân thuộc chi bộ.

   - Từ ngày 12/12/2019 đến 13/12/2019: Các đảng bộ bộ phận triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ bộ phận.

   - Ngày 16/12/2019: Đảng bộ trường triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Trường.

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Đảng ủy (Đ/c Vũ Đức Sỹ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, email: vuducsy@utc.edu.vn) để tổng hợp báo cáo ban Thường vụ Đảng ủy trường xem xét, quyết định./.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Việt (Đã ký)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS