Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

   Thực hiện Công văn số 404-CV/ĐUK ngày 23/11/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

1. Mục đích

   Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Nội dung

   2.1. Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 thực hiện theo Hướng dẫn số 42-HD/ĐUK ngày 19/11/2014, Công văn số 52-CV/ĐUK ngày 24/11/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

   Trong quá trình kiểm điểm cần lưu ý một số nội dung sau:

   - Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017 thực hiện theo Mẫu 1-KĐ ĐGĐV/2017.

   - Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017 thực hiện theo Mẫu 2-KĐ ĐGĐV/2017.

   - Phiếu xin ý kiến nhận xét của chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú thực hiện theo Mẫu 3-KĐ ĐGĐV/2017 (các chi bộ nhận ở Văn phòng Đảng ủy).

   Lưu ý: Tất cả đảng viên thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt còn phải kiểm điểm trước tập thể Ban chấp hành Đảng bộ trường.

   2.2. Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

   - Đánh giá tổ chức cơ sở đảng phải căn cứ chủ yếu vào kết thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ được cấp trên giao. Nội dung đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng thực hiện theo Mẫu 4-KĐ ĐGTCCSĐ/2017.

   - Đảng viên trong toàn Đảng bộ, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt phải thực hiện việc đánh giá, phân loại. Nội dung đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên thực hiện theo Mẫu 1-KĐ ĐGĐV/2017.

   Một số lưu ý trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng:

   - Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm, Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ bộ phận, chi ủy chi bộ dự kiến mức phân loại; hội nghị đảng ủy, đảng viên (đối với chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo Đảng ủy trường.

   - Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với tổ chức cơ sở đảng mới thành lập chưa đủ 06 tháng.

3. Tổ chức thực hiện

   - Các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ căn cứ vào các nội dung trên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017.

   - Văn phòng Đảng ủy trường tổng hợp kết quả phân loại của các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ; lấy ý kiến đoàn thể chính trị - xã hội của Trường để thẩm định, tham mưu, trình Đảng ủy trường xem xét, quyết định.

   - Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 chậm nhất là ngày 11/12/2017 (Nộp tại Văn phòng Đảng ủy trường).

   Đảng ủy trường yêu cầu các Đảng ủy bộ phận, Chi bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch này tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường (qua Đ/c Vũ Đức Sỹ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy) để có hướng dẫn cụ thể./.

   Tài liệu hướng dẫn có thể tìm tại địa chỉ: http://www.utc.edu.vn và trên văn phòng điện tử.

TM ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Việt (Đã ký)

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS