Kế hoạch số 123/KH-ĐU28 ngày 14/12/2012 về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch số 123/KH-ĐU28 ngày 14/12/2012 về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

Kế hoạch số 123/KH-ĐU28 ngày 14/12/2012 về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

     Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và Kế hoạch công tác năm 2012, Đảng ủy Trường đại học Giao thông Vận tải thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

     - Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW3, Hội nghị TW4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

     - Lựa chọn và bầu chi ủy (đối với Chi bộ chưa đủ số đảng viên để bầu chi ủy thì bầu Bí thư hoặc Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ) có đủ tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức, uy tín để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

1.2. Yêu cầu

     - Đại hội các Chi bộ được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

     - Đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ bàn bạc và thống nhất cao trong góp ý xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015.

2. Nội dung

2.1. Công tác chuẩn bị

     - Chuẩn bị Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015.

     - Chuẩn bị nhân sự theo Khoản 4 Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; danh sách dự kiến các đồng chí tham gia chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015.

     - Chuẩn bị các văn kiện và điều kiện cần thiết đảm bảo Đại hội Chi bộ được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

     - Xây dựng chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Chi bộ thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy Trường các nội dung chuẩn bị Đại hội, gồm:

     - Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015;

     - Thông qua kiểm điểm công tác nhiệm kỳ của Chi bộ.

     - Thông qua công tác chuẩn bị nhân sự của Chi bộ.

     - Báo cáo các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Đại hội của Chi bộ.

2.3. Tổ chức Đại hội Chi bộ

     - Chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch và chương trình được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phê duyệt.

     - Đại biểu được mời tham dự: Đại diện Đảng ủy Trường (theo phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy), Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận (nếu có).

2.4. Tổng hợp, hoàn thiện các văn bản sau Đại hội

     Chi ủy hoặc Bí thư Chi bộ tổng hợp, hoàn thiện các văn bản và nộp cho Văn phòng Đảng ủy trong thời gian 05 ngày sau khi tổ chức Đại hội Chi bộ.

3. Thời gian thực hiện

     - Từ nay đến ngày 15/12/2012: Đảng ủy xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2014.

     - Từ 17-22/12/2012: Các Chi bộ xây dựng báo cáo và đề án nhân sự Đại hội.

     - Từ 24/12/2012 - 04/01/2013: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường duyệt báo cáo và đề án nhân sự Đại hội của các Chi bộ.

     - Từ 05-20/01/2013: Các Chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

     Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015, Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn cần trao đổi, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy: ĐT: (04).37661769, Email: vpdu@utc.edu.vn) xem xét, quyết định.

   

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS