Kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020

   Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 02/3/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

   - Kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXIX. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2020 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

   - Việc sơ kết phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết Trung ương (khóa XII).

   - Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của các đảng bộ bộ phận và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần viết ngắn gọn, có tính khái quát cao, có số liệu minh họa.

2. Nội dung, hình thức

2.1. Nội dung

   - Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXIX và của cấp ủy trong nửa đầu nhiệm kỳ.

   - Đánh giá những khó khăn, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

   - Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đại hội đảng các cấp trong nửa cuối nhiệm kỳ.

2.2. Hình thức

   - Đối với các đảng bộ bộ phận:

   + Tổ chức hội nghị sơ kết với thành phần tham dự gồm: Các đồng chí Đảng ủy viên khoa; các đồng chí đảng viên là Chủ tịch công đoàn khoa, Bí thư Liên chi đoàn khoa, thành viên Ban chủ nhiệm khoa, Bí thư các chi bộ và Trưởng các bộ môn trực thuộc khoa.

   + Thời gian tổ chức: Hoàn thành trước ngày 24/3/2018.

   - Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ trường:

   + Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên trường, ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; các đồng chí đảng viên là Chủ tịch Hội đồng trường, thành viên Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường và Trưởng các đơn vị trực thuộc.

   + Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28/3/2018.

3. Tổ chức thực hiện

   - Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các Ban đảng xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và theo dõi, hướng dẫn các đảng bộ bộ phận triển khai thực hiện tốt kế hoạch này (hoàn thành trong tháng 3/2018).

   - Văn phòng Đảng ủy xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ (hoàn thành trước ngày 20/3/2018), Báo cáo công tác tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ gửi Đảng ủy Khối (hoàn thành trong tháng 3/2018); chuẩn bị tài liệu, kinh phí và các điều kiện khác phục vụ hội nghị.

   - Các đảng bộ bộ phận chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra; gửi báo cáo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy về Văn phòng Đảng ủy ngay sau hội nghị.

   - Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền những nội dung cơ bản của kế hoạch này cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được biết.

   Đảng ủy yêu cầu các Ban đảng, đảng bộ bộ phận nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ với Văn phòng Đảng ủy (phòng 504 nhà A1; Điện thoại: 024.37661769; Email: vpdu@utc.edu.vn)./.

TM. ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Duy Việt

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS