Kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo

   Thực hiện Công văn số 331-CV/ĐUK ngày 08/8/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về công tác quy hoạch cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng ủy Trường Đại học GTVT ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

   1. Quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai, có tính liên thông, động, mở và có tính khả thi cao.

   2. Thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch vào chức vụ đang đảm nhiệm. Các đồng chí thuộc diện đủ điều kiện tái cử vị trí đang đảm nhiệm không được tính là đối tượng quy hoạch vào vị trí đó.

   3. Các đối tượng được giới thiệu vào nguồn quy hoạch phải là đảng viên chính thức.

   4. Công tác quy hoạch thực hiện theo Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK, ngày 08/8/2017 và Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK, ngày 17/01/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

II. NỘI DUNG

   1. Tiêu chuẩn chung cán bộ nguồn quy hoạch

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

   - Có năng lực thực tiễn: Thông qua kết quả, hiệu quả công tác của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách; tính chủ động, sáng tạo, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý tình huống phức tạp phát sinh trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

   - Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ.

   - Sức khỏe: Bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

   - Chiều hướng, triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

   2. Đối tượng giới thiệu vào quy hoạch

   - Đối tượng 1: Là thành viên Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc, Bí thư đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ trở lên (Nam sinh từ 4/1965, nữ sinh từ 4/1970 trở lại đây).

   - Đối tượng 2: Là thành viên Hội đồng trường, Phó chủ tịch Công đoàn trường, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Phó trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc, Phó bí thư đảng bộ bộ phận, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên (Nam sinh từ 4/1970, nữ sinh từ 4/1975 trở lại đây).

   - Đối tượng 3 (có độ tuổi từ 35 trở xuống đối với cả nam và nữ): Là các đồng chí đã được quy hoạch vào các chức danh thành viên Hội đồng trường, Phó chủ tịch Công đoàn trường, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Phó trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc, Phó bí thư đảng bộ bộ phận, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.

   + Và có phẩm chất năng lực, có thành tích công tác nổi trội, qua thực tiễn công tác thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý; cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, trí thức yêu nước, gia đình có truyền thống cách mạng,…

   3. Quy trình thực hiện

   3.1. Bước 1 - Rà soát và đánh giá cán bộ

   - Ban Tổ chức và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy rà soát đội ngũ cán bộ hiện có về chất lượng, số lượng, cơ cấu.

   - Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, đánh giá cán bộ về: Phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, sức khỏe, chiều hướng phát triển; đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy để lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

   Thời gian thực hiện: Ngày 15/8/2017.

   3.2. Bước 2 - Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

   - Thành phần: Các đồng chí là đảng ủy viên trường; Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; các đồng chí đảng viên là Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch hội cựu chiến binh;Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc Trường.

   - Nội dung: Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ trường và các chức danh trong cấp ủy.

   Các đồng chí là đảng ủy viên trường còn giới thiệu người thay thế cương vị mình (2-3 người).

   - Ban Thường vụ Đảng ủy tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch, dự kiến danh sách quy hoạch các chức danh.

   Thời gian thực hiện: Ngày 16/8/2017

   3.3. Bước 3 - Tổ chức Hội nghị Đảng ủy trường

   - Thành phần: Các đồng chí là đảng ủy viên trường.

   - Nội dung:

   + Thảo luận, thống nhất phương án và danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy.

   + Bỏ phiếu biểu quyết thông qua quy hoạch để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt.

   Thời gian thực hiện: Ngày 18/8/2017

Lưu ý: 

   - Những người được trên 50% tổng số thành viên Đảng ủy giới thiệu thì đưa vào danh sách quy hoạch và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng dự kiến.

   - Trong trường hợp bỏ phiếu lần thứ nhất mà chưa đạt số lượng và cơ cấu cần thiết, Đảng ủy có thể bỏ phiếu giới thiệu bổ sung hoặc tổ chức các hội nghị  tiếp theo để thảo luận, giới thiệu bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ,… bổ sung vào nguồn quy hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

   - Định kỳ hàng năm, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy trường hướng dẫn và tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp ủy, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

   2. Các ban của Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy trường theo dõi thực hiện Kế hoạch này.

   Trên đây là Kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường (qua đồng chí Vũ Đức Sỹ - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy) để có hướng dẫn cụ thể./.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Việt (Đã ký)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS