Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

   Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

   Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng;

   Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 21/11/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối;

   Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017 như sau:

1. Đối tượng:

   Cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên đại học hệ chính quy đang công tác, học tập tại Trường Đại học GTVT, được Chi bộ, Đảng bộ xét công nhận cảm tình đảng.

2. Tiêu chuẩn

   Có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Hướng dẫn số 15-KD/ĐUK ngày 21/11/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, cụ thể như sau:

    - Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

    + Có nguyện vọng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn;

   + Lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

   + Phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm;

   + Gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, học tập;

   + Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường;

   + Tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

    - Về công tác, học tập:

   + Cán bộ, viên chức và người lao động đã có thời gian công tác tại Trường ít nhất 06 tháng, được đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của đơn vị (nếu có) đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   + Sinh viên đã có thời gian học tập tại Trường ít nhất 06 tháng, có điểm trung bình chung học kỳ gần nhất đạt loại Khá trở lên, không có học phần, tín chỉ nào chưa đạt, điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.

3. Thời gian: Trong 02 ngày 11 và 12/11/2017 (Thứ bảy và Chủ nhật).

4. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đại học học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Đối với cán bộ, viên chức và người lao động

   - Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường xét duyệt và lập danh sách gửi về Văn phòng Đảng ủy.

   - Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận tổ chức xét chọn và lập danh sách gửi về Đảng ủy bộ phận; Đảng ủy bộ phận xét duyệt và lập danh sách gửi về Văn phòng Đảng ủy.

5.2. Đối với sinh viên:

   - Chi đoàn tiến hành họp, đánh giá kết quả hoạt động của đoàn viên, sau đó bình chọn bằng biểu quyết để chọn những đoàn viên ưu tú nhất, đảm bảo các tiêu chuẩn trên để đưa vào danh sách và gửi về Ban chấp hành Liên chi đoàn.

   - Ban chấp hành Liên chi đoàn xét chọn và gửi danh sách về Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường.

   - Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường kiểm tra, xét chọn và gửi về danh sách về Chi bộ sinh viên để báo cáo Đảng ủy bộ phận; Đảng ủy bộ phận xét duyệt và lập danh sách gửi về Văn phòng Đảng ủy.

   - Đối với sinh viên lớn hơn 30 tuổi thì tập thể lớp xét chọn và gửi về Chi bộ sinh viên và Đảng uỷ bộ phận.

   Thời gian xét duyệt, gửi danh sách về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 504 nhà A1) trước ngày 07 tháng 11 năm 2017.

    Nhận được thông báo này, đề nghị các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc, Chi bộ sinh viên, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường tổ chức thực hiện. Nếu có vướng mắc, khó khăn cần trao đổi xin liên hệ với Văn phòng Đảng ủy - Điện thoại: (024).37661769, Email: vpdu@utc.edu.vn.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Việt (Đã ký)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS