Thông báo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018

Thông báo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018

   Thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018.

   1. Đối tượng: Là những đảng viên dự bị chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

   2. Thời gian dự kiến: 2 ngày 24 và 25/3/2018 (Thứ bảy và Chủ nhật)

   3. Địa điểm dự kiến: Phòng 501 nhà A1, Trường Đại học GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

   Nhận được Thông báo này, Đảng ủy trường đề nghị các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ lập danh sách đảng viên dự bị chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới để tham dự (theo mẫu) và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 16/3/2018.

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi, kịp thời thông báo cho Văn phòng Đảng ủy - Điện thoại: 024.37661769, Email: vpdu@utc.edu.vn.

TM. ĐẢNG UỶ

Bí thư

(Đã ký)

Nguyễn Duy Việt

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS