Thông báo số 128-TB/ĐU28 về việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 128-TB/ĐU28 về việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên năm 2012

Thông báo số 128-TB/ĐU28 về việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên năm 2012

     Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐU28 ngày 14/12/2012 của Đảng ủy Trường; Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các Đảng ủy bộ phận, các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc và các Chi bộ trong toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 và kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2012 như sau:

1. Đối với Đảng ủy bộ phận:

    - Xin ý kiến đóng góp của các Ban thuộc Đảng ủy Trường (Uỷ ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và VP Đảng ủy), Công đoàn, Đoàn TN cùng cấp.

    - Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 và kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2012 cho tập thể Đảng ủy bộ phận, các Ủy viên Đảng ủy bộ phận, các Ủy viên BCH Đảng bộ Trường (nếu đang sinh hoạt thuộc Đảng uỷ bộ phận)

2. Đối với các Chi ủy Chi bộ trực thuộc:

    -  Xin ý kiến đóng góp của các Ban thuộc Đảng ủy Trường (Uỷ ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và VP Đảng ủy), Công đoàn, Đoàn TN cùng cấp.

    - Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 và kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2012 đối với tập thể Chi ủy, các Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, Ủy viên BCH Đảng ủy Trường (nếu đang sinh hoạt ở Chi ủy) và các Đảng viên.

3. Đối với các Chi bộ trực thuộc:

    -  Xin ý kiến đóng góp của các Ban thuộc Đảng ủy Trường (Uỷ ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và VP Đảng ủy), Công đoàn cùng cấp.

    - Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 và kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2012 cho các Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, các Ủy viên BCH Đảng ủy Trường (nếu đang sinh hoạt tại Chi bộ) và Đảng viên của Chi bộ.

4. Đối với các Chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận

    -  Xin ý kiến đóng góp của Đảng ủy bộ phận.

    -  Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4; kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2012 cho các Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và các Đảng viên thuộc Chi bộ.

5. Thời gian tiến hành:

    - Từ ngày 02/01 đến 07/01/2013: Xin ý kiến các Ban thuộc Đảng ủy trường và tổ chức đoàn thể (đối với Đảng ủy bộ phận, Chi ủy và Chi bộ trực thuộc) hoặc ý kiến của Đảng ủy bộ phận (đối với Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận)

    - Từ ngày 08 đến 11/01/2013: Tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4; kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2012 cho các tập thể, cá nhân nêu ở mục 1,2,3,4 của văn bản này.

6. Tổ chức thực hiện:

    - Các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy và Chi bộ trực thuộc thực hiện việc kiểm điểm theo thời gian, địa điểm quy định (có phụ lục kèm theo). Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy bộ phận.

    Đối với các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy và Chi bộ trực thuộc khi tiến hành kiểm điểm có sự tham gia của Tổ Công tác của Đảng ủy trường.

     - Tài liệu cần chuẩn bị:

    + Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy bộ phận, của Chi ủy và của các cá nhân (Bí thư, Phó Bí thư, Đảng ủy viên Đảng ủy bộ phận, Đảng ủy viên Đảng ủy Trường, Chi ủy viên và các Đảng viên).

    + Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp;

    + Báo cáo giải trình đối với các ý kiến đóng góp.

    - Các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy và Chi bộ trực thuộc hoàn chỉnh báo cáo và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 14/01/2013

    Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy trực thuộc kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ qua Ban Tổ chức Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Thanh Chương, ĐT 0913348701), Văn phòng Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Đình Tứ, ĐT 0936000414).

TM.ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Duy Việt (Đã ký)

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS