Phụ cấp cho BCH các Chi đoàn sinh viên chính quy năm học 2012 – 2013 và chuyển sinh hoạt đoàn cho Đoàn viên năm cuối | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phụ cấp cho BCH các Chi đoàn sinh viên chính quy năm học 2012 – 2013 và chuyển sinh hoạt đoàn cho Đoàn viên năm cuối

Phụ cấp cho BCH các Chi đoàn sinh viên chính quy năm học 2012 – 2013 và chuyển sinh hoạt đoàn cho Đoàn viên năm cuối

 

THÔNG BÁO

(V/ v: Phụ cấp cho BCH các Chi đoàn sinh viên chính quy năm học 2012 – 2013 và chuyển sinh hoạt đoàn cho Đoàn viên năm cuối)

 

          Kính gửi: - Các Liên Chi đoàn

                           - Các Chi đoàn sinh viên trong toàn trường

          Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường về việc hỗ trợ kinh phí cho BCH các chi đoàn. Hiện nay Đoàn trường đã xin tiền phụ cấp năm học 2012 - 2013 cho BCH các chi đoàn sinh viên và đã chuyển lại tiền phụ cấp cho các Liên chi đoàn khoa, Viện, Trung tâm. Vậy BCH Đoàn trường thông báo để đại diện BCH các Chi đoàn liên hệ với Bí Thư Liên Chi đoàn để nhận tiên hỗ trợ năm học 2012 – 2013 là: 500.000đ/ 1 chi đoàn.

          BCH Đoàn trường đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi đoàn chưa nộp đủ đoàn phí các năm học  khẩn trương thu  và nộp đoàn phí về cho các Liên Chi đoàn theo thời gian và tỷ lệ trích nộp như quy định. Đề nghị các đồng chí Bí Thư, Phó bí thư các Chi đoàn sinh viên chính quy năm cuối thu và nhận xét vào sổ Đoàn của Đoàn viên trong chi đoàn và lên văn phòng Đoàn trường P202 – B7 để chuyển sinh hoạt đoàn cho cả chi đoàn trước khi ra trường một tháng. 

                                                                                        T/M BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                Phó Bí thư

                                                                                                    Lê Thị Thu

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS