Phòng tự học cho sinh viên từ 14/12/2014 đến 04/01/2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phòng tự học cho sinh viên từ 14/12/2014 đến 04/01/2015

Phòng tự học cho sinh viên từ 14/12/2014 đến 04/01/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Ban quản lý giảng đường xin thông báo, phòng tự học cho sinh viên từ ngày 14/12/2014 đến 04/01/2015 gồm các phòng: 703 A2, 401 A5, 210 A3, 601 A7.
Bộ phận điều độ

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS