Phòng tự học cho sinh viên tuần từ 10/08/2015 đến 05/09/2015

1. Phòng 201 A3B

2. Phòng 401A5

3. Phòng 703A2