Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 23/12/2013 - 18/1/2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 23/12/2013 - 18/1/2014

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 23/12/2013 - 18/1/2014

Thay đổi:

Môn thi : Tài chính doanh nghiệp (lớp : Kế toán tổng hợp A)

Ngày thi: 27/12/2013

Phòng thi mới: 302A8               Ca thi mới : 4

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS