PHÒNG THI hệ Bằng 2 và Liên thông tuần từ 13 - 18.05.2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

PHÒNG THI hệ Bằng 2 và Liên thông tuần từ 13 - 18.05.2013

PHÒNG THI hệ Bằng 2 và Liên thông tuần từ 13 - 18.05.2013

Thêm thông tin :

           Lớp: Đường bộ - Bằng 2 (Khóa 16)

           Môn: Cơ lý thuyết

           Phòng thi: 101a A2 (ca1+2 Buổi Chiều) và 101A5 (ca1 Buổi Chiều)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS