PHÒNG THI lớp Cao học: Xây dựng đường ô tô va thành phố K20-2 (23/11/2013 : 401-A7) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

PHÒNG THI lớp Cao học: Xây dựng đường ô tô va thành phố K20-2 (23/11/2013 : 401-A7)

PHÒNG THI lớp Cao học: Xây dựng đường ô tô va thành phố K20-2 (23/11/2013 : 401-A7)

Lớp :Xây dựng đường ô tô va thành phố K20-2 (108 SV)

Môn thi: Phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng

Ngày thi : 23/11/2013 Cả buổi sáng (Ca1+2)

Phòng thi : 401-A7

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS