Thông báo số: 172/TB-ĐN ngày 26/2/2019

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET 2019

----------------------------------------------------

Kính gửi:   Các Khoa

                    Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

 

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo tới giảng viên, NCS, học viên cao học của trường về Chương trình học bổng Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET 2019 với thông tin cơ bản như sau:

Học bổng Ernst Mach Grant –ASEA-UNINET là chương trình học bổng được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo dành cho các nước Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Philippines; ưu tiên dành cho giảng viên, NCS, học viên cao học đến từ các trường đại học thành viên của ASEA-UNINET. Năm 2019, chương trình sẽ tiếp tục cấp một số suất học bổng tiến sỹ (36 tháng và sandwich 9 tháng; 1.050 Euro/tháng) và nghiên cứu sau tiến sỹ (3- 9 tháng, 1.150 Euro/tháng) trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Nhân văn học.

Yêu cầu đối với ứng viên:

  • Có kế hoạch nghiên cứu rõ ràng
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo
  • Có thư chấp nhận của một trường đại học của Áo
  • Độ tuổi: Không quá 35 đối với nghiên cứu sinh; không quá 45 đối với nghiên cứu sau tiến sỹ

Nộp hồ sơ:

  • Ứng viên nộp hồ sơ online qua website: www.scholarships.at.
  • Thời hạn nộp hồ sơ online: 31.03.2019
  • Ứng viên gửi 01 bộ hồ sơ bản scan cho Phòng Đối ngoại theo email: ntlinh_dn@utc.edu.vn trước ngày 02.4.2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/   hoặc cần hỗ trợ tìm giáo sư hướng dẫn, liên hệ Ms. Linh – Phòng Đối ngoại, email: ntlinh_dn@utc.edu.vn  , Sđt: 0904259688/ 024 37664078.

       Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo tới giảng viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BGH (để b/c);

- Lưu HCTH, ĐN.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(Đã ký và đóng dấu)

Vũ Tiến Sỹ