Thông báo số: 142/TB-ĐN

Ngày phát hành: 14/2/2019

THÔNG BÁO

V/v: Chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển Chương trình học bổng Daizo tec

            Kính gửi:  - Phòng Công tác chính trị và sinh viên

       - Các khoa: Công trình; Cơ khí; Đào tạo quốc tế; Kỹ thuật xây dựng

Theo nội dung văn bản hợp tác đã ký kết ngày 03/01/2019 giữa trường Đại học GTVT và Công ty TNHH Daizo Tec - Nhật Bản, Công ty TNHH Daizo Tec sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên trường Đại học GTVT như sau:

- Học bổng học tại trường:                                                02 suất cho năm học 2019-2020

- Học bổng thực tập tại Công ty trong thời gian 01 tháng: 01 suất thực hiện trong tháng 7/2019

Để triển khai lựa chọn sinh viên hưởng học bổng, phía Công ty TNHH Daizo Tec đề nghị Nhà trường chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng, dự kiến tổ chức thi viết và phỏng vấn vào ngày 10-11/4/2019.

Việc chọn cử sinh viên theo tiêu chí nêu trong các phụ lục của Thỏa thuận đã ký kết, cơ bản như sau:

1. Học bổng học tại trường: 02 suất; 600USD/suất (tham khảo phụ lục 1 đính kèm)

*/ Tiêu chí tuyển chọn ứng viên:

- Đối tượng: sinh viên khóa 57 (năm thứ 4 - năm học 2019-2020)

- Thành tích học tập: GPA trên 3.0 thang điểm 4 (tính đến hết HK I năm học 2018-2019)

- Sinh viên không nhận học bổng nào khác trong năm học 2018-2019.

*/ Phân bổ chỉ tiêu cho các khoa cử sinh viên tham gia dự tuyển (tối đa):

- Khoa Công trình:                                                            2 sinh viên

- Khoa Kỹ thuật xây dựng:                                               2 sinh viên

- Khoa Cơ khí:                                                                  2 sinh viên

- Khoa Đào tạo quốc tế (Ngành Kỹ thuật XDCTGT):     2 sinh viên

2. Học bổng thực tập tại Cty TNHH Daizo Tec (tại Hà Nội): 01 suất (tham khảo phụ lục 2 đính kèm)

*/ Tiêu chí tuyển chọn ứng viên:

- Đối tượng: sinh viên khóa 56 (năm thứ 5 - năm học 2019-2020)

- Thành tích học tập: GPA trên 3.0 thang điểm 4 (tính đến hết HK I năm học 2018-2019)

*/ Phân bổ chỉ tiêu cho các khoa cử sinh viên tham gia dự tuyển:

- Khoa Công trình:                                                            1 sinh viên

- Khoa Kỹ thuật xây dựng:                                              1 sinh viên

- Khoa Đào tạo quốc tế (Ngành Kỹ thuật XDCTGT):     1 sinh viên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Đối ngoại trân trọng đề nghị các Khoa xem xét lựa chọn sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng và nộp danh sách (theo mẫu đính kèm) cho phòng Đối Ngoại chậm nhất là ngày 12/03/2019 để tiến hành hướng dẫn sinh viên hoàn thiện hồ sơ (CV) và chuẩn bị tham dự thi tuyển và phỏng vấn./.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký và đóng dấu) 

VŨ TIẾN SỸ