Các buổi giới thiệu học bổng do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tổ chức tại Trung tâm Việt Đức, ĐHBK Hà Nội; Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo để các giảng viên thu xếp thời gian tham dự:

  • Ngày 26.03.2019, lúc 10 giờ sáng tại phòng 205-206, Giới thiệu học bổng DAAD cao học cho ngành kỹ thuật (TGGS) 

Xem thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/events/396841581101444/

Giới thiệu online tại http://daad.reflact.com/rig_vnm/

  • Ngày 27.03.2019,  lúc 11 giờ: Học bổng DAAD cho nghiên cứu sinh các ngành

Xem thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/events/2295275744075017/

  • Ngày 24.04.2019, lúc 11 giờ: Học bổng DAAD cao học cho một số ngành

Ứng viên tham khảo thêm các thông tin khác tại: fb.me/DAADVietnam

Phòng Đối Ngoại