Hướng dẫn đăng ký xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hướng dẫn đăng ký xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012

Hướng dẫn đăng ký xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012

 

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

 

 

            Căn cứ vào Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

 

            Thực hiện triển khai Công văn số 1189/BGD&ĐT-VP ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 năm 2012;

 

            Nhà trường xin hướng dẫn cụ thể như sau:

 

I/ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT

 

            Xem tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD&ĐT (đăng tải trên website của Trường).

 

II/ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

 

            1. Tiêu chuẩn Nhà giáo nhân dân: cụ thể tại Điều 7của Thông tư

 

            2. Tiêu chuẩn Nhà giáo ưu tú: cụ thể tại Điều 8 của Thông tư

 

III/ QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

 

            1. Quy trình:

 

            a) Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm:

 

            - Các đơn vị Khoa, Viện, Cơ sở 2 tổ chức phổ biến trong đơn vị, để toàn thể cán bộ, giảng viên đọc, nghiên cứu các nội dung trong Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD&ĐT.

 

- Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, các đơn vị Khoa, Viện, Cơ sở 2 tổ chức cho cán bộ, giảng viên tự đăng ký và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn. Toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị trao đổi về thành tích, công lao của từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm được công bố công khai trong đơn vị.

 

- Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, các đơn vị lập danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú gửi về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

 

b) Hội đồng cấp cơ sở duyệt:

 

- Trên cơ sở kết quả họp xét chọn của các đơn vị, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú trường sẽ tổ chức đối chiếu với các tiêu chuẩn, xem xét trao đổi thành tích, công lao, ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, giảng viên với từng trường hợp, sau đó bỏ phiếu sơ duyệt.

 

- Tổ chức công bố kết quả sơ duyệt và thăm dò dư luận trong các cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, đại diện sinh viên của từng Khoa.

 

- Trên cơ sở danh sách sơ duyệt và kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú trường họp bỏ phiếu tán thành.

 

* Ghi chú: cán bộ quản lý của Phòng, Ban, Trung tâm sẽ thực hiện đăng ký tại các Khoa, Viện

 

2. Hồ sơ: xem cụ thể tại Điều 13 của Thông tư

 

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

- Các đơn vị Khoa, Viện, Cơ sở 2 khẩn trương tổ chức thực hiện. Nộp kết quả về Phòng CTCT&SV trước ngày 14/04/2012. Những đơn vị nộp sau thời hạn trên Nhà trường không xét duyệt.

 

- Hội đồng Nhà trường tổ chức họp sơ duyệt ngày 18/04/2012

 

- Hội đồng trường họp bỏ phiếu tán thành ngày 25/04/2012.

 

- Tổ thư ký Hội đồng hoàn thiện hồ sơ và nộp lên Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/05/2012.

(Chi tiết xem tại File đính kèm)

 

 

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS