Hướng dẫn xét thi đua năm học 2014-2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hướng dẫn xét thi đua năm học 2014-2015

Hướng dẫn xét thi đua năm học 2014-2015

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường
 
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/ NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP; Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 04 năm 2012 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội vụ;
 
Hội đồng xin nhấn mạnh một số điểm cụ thể để xét các danh hiệu thi đua như sau:
 
I. Về đối tượng, tiêu chuẩn:
Theo đúng Quyết định số166/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/01/2013 về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong trường Đại học GTVT.
 
II. Tổ chức thực hiện:
1. Các Phòng, Ban, Trung tâm, Xưởng, Khoa Quân sự, Khoa Đại học tại chức, Bộ môn Giáo dục thể chất phổ biến các tiêu chuẩn cho các thành viên của đơn vị; họp đơn vị bình bầu cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu cá nhân; biểu quyết cho các danh hiệu tập thể.
2. Các Khoa, Viện, Cơ sở 2 sẽ tổ chức như sau:
a,  Các Ban, Bộ môn tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho từng thành viên; họp bình bầu cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu cá nhân; biểu quyết cho các danh hiệu tập thể và gửi kết quả về Hội đồng thi đua, khen thưởng Khoa, Viện, Cơ sở 2.
b, Hội đồng thi đua, khen thưởng các Khoa, Viện sẽ được thành lập trên nguyên tắc sau:
* Thành viên Hội đồng bao gồm:
- Trưởng khoa, Viện trưởng: Chủ tịch Hội đồng
- Chủ tịch Công đoàn Khoa, Viện: Phó Chủ tịch Hội đồng
- Các ủy viên Hội đồng bao gồm: các Phó Trưởng khoa, Viện; trưởng Bộ môn; Bí thư Chi bộ (Đảng bộ) Khoa, Viện; Bí thư Liên chi đoàn; cán bộ chuyên trách Khoa, Viện được giao phụ trách công tác thi đua làm ủy viên thư ký.
* Các Khoa, Viện lập danh sách Hội đồng thi đua, khen thưởng gửi về Phòng TCCB để Hiệu trưởng ký quyết định thành lập.
c, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cơ sở 2 sẽ do Phó Giám đốc Thường trực Cơ sở 2 ký quyết định thành lập; cơ cấu thành viên đề nghị tham khảo điều 16, phần VI.
d, Hội đồng sáng kiến các Khoa, Viện, Cơ sở 2 thực hiện theo điểm c điều 17.
 
III. Hồ sơ và thời gian thực hiện:
- Hồ sơ của các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Cơ sở 2… gửi về Hội đồng thi đua trường gồm có:
+ Biên bản họp Hội đồng thi đua Khoa, Viện, Cơ sở 2 hoặc biên bản họp xét thi đua của Phòng, Ban… (Mẫu số 01)
+ Danh sách đề nghị Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến (Mẫu số 06, 07)
+ Báo cáo thành tích đơn vị (Mẫu số 02, dùng chung cho cả tập thể LĐXS và tập thể LĐTT)
+ Báo cáo kết quả công tác cá nhân (Mẫu số 04, 05)
- Các đơn vị tiến hành xét và tập hợp hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng thi đua Trường (Phòng CTCT&SV, P201, 207 Hội trường lớn). Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 06/07/2015 đến ngày 15/07/2015.
 
IV. Một số điểm cần lưu ý:
     1. Theo Điều 5, Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội vụ quy định danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không vượt quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị lưu ý và thực hiện đúng theo quy định.
     2. Các trường hợp đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cần được bỏ phiếu và có tên trong danh sách đề nghị cá nhân Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động tiên tiến.
     3. Các bản khai thành tích của cá nhân và tập thể cần được đánh máy hoặc viết tay theo mẫu (không ghi trực tiếp vào mẫu). Hội đồng thi đua sẽ không xét danh hiệu thi đua đối với các trường hợp viết trực tiếp vào các bản mẫu hoặc nhờ người khác khai hộ; bản khai không đầy đủ.
     4. Các cá nhân có sáng kiến hoặc áp dụng sáng kiến cải tiến, áp dụng công nghệ mới, giải pháp công tác cần nêu rõ hiệu quả mang lại và Trưởng đơn vị phải xác nhận (Mẫu số 08). Dựa trên cơ sở đó, Hội đồng sáng kiến cơ sở sẽ xem xét và công nhận.
     5. Các trường hợp không đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm thì không thuộc diện xét thi đua của năm học.
     6. Các trường hợp đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đề nghị hồ sơ có đầy đủ các minh chứng liên quan đến tiêu chuẩn.
     7. “Tổng số thành viên trong đơn vị” được hiểu là những công chức, viên chức, người lao động ký hợp đồng dài hạn và trong biên chế.
     8. Các đơn vị sẽ tiến hành xét thi đua từ ngày 15/06/2015 đến hết ngày 30/06/2015.
     9. Các cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng các Khoa, Viện đề nghị đăng ký cụ thể tại lịch tuần để Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường cử các ủy viên Thường trực cùng tham dự.
 
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Trần Đắc Sử
(đã ký và đóng dấu)

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS