Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013

Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013

KẾ HOẠCH
Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013

Thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013, Nhà trường thông báo đến các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) năm học 2012-2013 đối với sinh viên hệ chính quy, khoá 50, 51,52, 53 của Trường như sau:   
I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Nội dung
- Việc đánh giá KQRL sinh viên được thực hiện theo Hướng dẫn tại Quyết định số 1573 QĐ-ĐH.GTVT-CTCT&SV ngày 19/6/2009.
- Điểm học tập của sinh viên dựa vào kết quả học tập năm học 2012-2013.
- Các hoạt động khác căn cứ vào kết quả tham gia hoạt động của sinh viên năm học 2012-2013.
- Đối với sinh viên diện từ Cơ sở 2 mới chuyển ra Hà Nội phải có trách nhiệm tự liên hệ với cán bộ lớp để thực hiện đánh giá KQRL theo lớp học và Kế hoạch đánh giá RLSV năm học 2012-2013 tại Cơ sở 2.
* Lưu ý: Các tài liệu liên quan đến công tác đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013 bao gồm: Kế hoạch, Quy định, Phiếu đánh giá, Biểu mẫu và File Tổng hợp kết quả  được đăng tải trên trang TTĐT của Nhà trường (mục Thông báo - CTCT&SV).
2. Thời gian thực hiện
- Trước ngày 29/7/2013: Từng sinh viên căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm như nội dung mẫu phiếu đánh giá KQRL (mẫu 1).
- Từ 29/7/2013 đến 2/8/2013: Tổ chức họp lớp dưới sự chủ trì của Cố vấn học tập để tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên. Tổng kết và hoàn thành Bảng tổng hợp KQRL viên của lớp (mẫu 2) nộp cho Khoa, Viện, Trung tâm.
- Từ 5/8/2013- 10/8/2013: Hội đồng đánh giá KQRL các Khoa, Viện, Trung tâm họp xét kết quả rèn luyện của các lớp sinh viên.
- Từ 12/8/2013 đến 17/8/2013: Thường trực Hội đồng đánh giá KQRL sinh viên Trường kiểm tra và tổng hợp kết quả. Hội đồng đánh giá KQRL sinh viên Trường thẩm định KQRL sinh viên của các Khoa, Viện, Trung tâm.
- Từ 19/8/2013 đến 2/9/2013: Các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV thông báo cho sinh viên được biết về KQRL và tiếp nhận đơn khiếu nại KQRL của sinh viên (nếu có)     
- Từ 2/9/2013 đến 7/9/2013: Hiệu trưởng quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại điểm rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013.
II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Phòng CTCT&SV- Thường trực Hội đồng đánh giá KQRL sinh viên Trường
+ Phối hợp tổ chức chung.
+ Tổng hợp, kiểm tra kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá cấp Khoa, Viện, Trung tâm để báo cáo Hội đồng cấp trường.
2. Trạm Y tế
Có trách nhiệm tập hợp và gửi cho các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV danh sách những sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế hoặc đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không
nộp minh chứng đúng thời hạn quy định trong năm học 2012-2013 (yêu cầu trước ngày 29/7).
3. Cố vấn học tập
- Có trách nhiệm thông báo và giám sát sinh viên triển khai, thực hiện đánh giá KQRL sinh viên. Trường hợp lớp có sinh viên mới từ Cơ sở 2 chuyển ra Hà Nội phải thông báo cho sinh viên liên hệ với lớp cũ (tại Cơ sở 2), gửi đơn và phiếu đánh giá cho Cố vấn học tập hoặc lớp trưởng tại Cơ sở 2 đúng thời gian lớp tổ chức đánh giá.  
- Tổ chức họp lớp, ghi biên bản họp lớp để xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên theo hướng dẫn tại Quyết định số 1573 QĐ-ĐH.GTVT-CTCT&SV ngày 19/6/2009 và tiến độ thời gian theo Kế hoạch này.
- Nộp cho Khoa, Viện, Trung tâm: Biên bản họp xét điểm rèn luyện của lớp, Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên của lớp (mẫu 2) kèm theo File (*.xls).
4. Các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên
- Đôn đốc giáo viên các môn học hoàn thành sớm việc chấm điểm thi cho sinh viên.
- Tổ chức họp để phổ biến nội dung Kế hoạch đánh giá KQRL sinh viên năm học 2012-2013 và đề nghị Cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp sinh viên thực hiện theo đúng nội dung, thời gian quy định trong Kế hoạch.
- Gửi cho CVHT, lớp trưởng các lớp sinh viên danh sách sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế hoặc không nộp minh chứng đã có thẻ bảo hiểm để lớp trừ điểm tại mục a tiêu chí 2 của Phiếu đánh giá rèn luyện.
- Kiểm tra và tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện của các lớp .
- Gửi cho Phòng CTCT&SV- Thường trực Hội đồng Trường: Bảng tổng hợp đánh giá KQRL của từng lớp; Biên bản họp Hội đồng đánh giá KQRL sinh viên của đơn vị; Bảng tổng hợp đánh giá KQRL sinh viên của đơn vị (mẫu 3) nộp kèm theo File đã thực hiện trên phần mềm Excel của tất cả các lớp.
- Thu và lưu giữ Biên bản họp lớp, Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
- Thông báo cho sinh viên biết kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên trước khi có Quyết định công nhận của Hiệu trưởng.
- Nhập điểm rèn luyện sinh viên vào chương trình quản lý đào tạo. Lưu giữ điểm rèn luyện và đưa vào bảng điểm kết quả học tập của sinh viên khi tốt nghiệp.
* Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Khoa, Viện, Trung tâm
 Có trách nhiệm thẩm định và xem xét Bảng tổng hợp KQRL sinh viên các lớp thông qua Biên bản họp xét kết quả rèn luyện của lớp và phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên. Ký xác nhận cho từng lớp sinh viên khi công bố điểm.
5. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Trường
Có trách nhiệm thẩm định lại kết quả Bảng tổng hợp KQRL sinh viên của các Khoa, Viện, Trung tâm dựa trên Biên bản họp xét kết quả rèn luyện của Hội đồng Khoa, Viện, Trung tâm và Bảng tổng hợp KQRL sinh viên các lớp để trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận kết quả.
 

Các thông tin liên quan xem tại file đính kèm

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS