Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017

I.THỜI GIAN: Từ ngày 1/8 đến ngày 6/8/2016
 
II. NỘI DUNG:
 
1.Đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên
-Tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Nhà trường và của đơn vị;
-Nghe báo cáo chuyên đề với những nội dung sau: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện NQ TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những nội dung quan trọng về chính trị, thời sự hiện nay; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố (2015-2020), Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
-Nghe Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2015-2016; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017; Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường;
 
2. Đối với sinh viên
-Nghe báo cáo chuyên đề với những nội dung sau: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện NQ TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những nội dung quan trọng về chính trị, thời sự hiện nay; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố (2015-2020), Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Công tác phòng chống tham nhũng;
-Tổng kết năm học và kiện toàn tổ chức lớp; đề ra phương hướng kế hoạch năm học 2016 - 2017; chấm điểm RLSV;
-Tham dự tổng kết năm học 2015-2016 và đối thoại với lãnh đạo Khoa;
-Tổng kết năm học và đối thoại giữa đại diện sinh viên (Tp: Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư chi đoàn) với lãnh đạo Nhà trường;
-Sinh viên làm bài thu hoạch (thực hiện ngay cuối buổi nghe báo cáo chuyên đề) và ký cam kết phòng chống ma tuý, an toàn giao thông và tuân thủ các nội qui, qui định của Nhà trường.
 
III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phận chức năng như sau:
* Phòng CTCT&SV:
- Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện tuần SHCT;
- Lên kế hoạch và lịch SHCT gửi các đơn vị;
- Mời báo cáo viên; trang trí hội nghị CBVC, tổng kết năm học của các khoa;
- Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác sinh viên; chịu trách nhiệm công tác tổ chức buổi tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên;
-Phối hợp với khoa Lý luận chính trị trong việc tổ chức cho sinh viên viết thu hoạch và ký cam kết PCMT và tuân thủ các qui định của Nhà trường;
-Dự các buổi tổng kết năm học và đối thoại của các khoa quản lý sinh viên.
 
* Phòng HCTH:
-Chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Đại học GTVT và các tài liệu khác (nếu có) gửi tới các đơn vị trước ngày 1/8; Chịu trách nhiệm công tác tổ chức buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với cán bộ, giảng viên, công nhân viên;
-Tổng hợp tình hình Hội nghị CBVC của các đơn vị;
-Chuẩn bị các phòng họp 301, 401, 501 nhà A1; Phòng hội thảo tầng 4 nhà A8;
-Bố trí xe đón báo cáo viên.
* Phòng Đào tạo Đại học:
- Chuẩn bị tài liệu phục vụ sinh hoạt của các lớp sinh viên;
-Làm báo cáo công tác đào tạo chuyển cho phòng CTCT&SV trước ngày 26/7 để tổng hợp công tác sinh viên năm học 2015-2016;
-Dự các buổi tổng kết năm học và đối thoại của các Khoa quản lý sinh viên;
-Lập thời khoá biểu cho sinh viên nghe báo cáo chuyên đề và sinh hoạt lớp tại khu giảng đường đồng thời gửi các đơn vị có liên quan trước ngày 15/7.
* Phòng TBQT:  Đảm bảo các vấn đề liên quan đến điện, nước.
* Ban quản lý giảng đường:
-Bố trí các phòng cho báo cáo chuyên đề, sinh hoạt lớp của sinh viên theo lịch do phòng Đào tạo Đại học cung cấp;
-Phục vụ loa đài và các việc liên quan tại các phòng có tổ chức nghe báo cáo chuyên đề;
-Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên chung của Trường.
*Khoa Lý luận chính trị:
-Xây dựng đề cương chuyên đề;
-Bố trí giảng viên trực tiếp báo cáo tại các lớp;
-Tổng hợp tình hình sinh viên tham dự và thu bài thu hoạch, cam kết PCMT gửi về đơn vị thường trực (Phòng CTCT&SV).
*Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
- Phối hợp với các khoa trong việc tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Nhà trường năm học 2015 – 2016 và phương hướng năm học 2016-2017;
-Tham gia đối thoại.
* Các Khoa quản lý sinh viên:
-Thông báo kế hoạch và trực tiếp quản lý sinh viên thuộc đơn vị mình phụ trách trong suốt tuần SHCT;
-Tổ chức tổng kết năm học 2015-2016 của sinh viên;
- Chỉ đạo cố vấn học tập thực hiện tốt việc sinh hoạt lớp.
*Các đơn vị trong toàn Trường:
-Tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của đơn vị và Nhà trường;
-Phân công cán bộ đơn vị dự Hội nghị CBVC và tổng kết năm học 2015-2016 của các đơn vị khác theo kế hoạch chung;
- Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị.
 
Nơi nhận:
- ĐU, BGH. 
- CĐ, ĐTN, HSV
- Các đơn vị trực thuộc Trường, Trang TTĐT
- Lưu CTCT&SV, HCTH
 
Lịch sinh hoạt và nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS