Kết quả thi đua năm 2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết quả thi đua năm 2013

Kết quả thi đua năm 2013

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường đã họp xét các đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các tập thể và cá nhân năm học 2012-2013.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng xin cống bố các kết quả như sau (các danh sách đính kèm).

Mọi ý kiến của các tập thể và cá nhân đối với các trường hợp đã được Hội đồng công bố ở trên xin gửi về đơn vị Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng: Phòng Công tác Chính trị và sinh viên, tầng 2 Hội trường lớn trước 16h00 ngày 20/08/2013.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS