Click vào đây để xem:[url=http://news.utc.edu.vn/?q=tinhoatdongchung/phim-50-n%C4%83m-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91h-giao-th%C3%B4ng-v%E1%BA%ADn-t%E1%BA%A3i Phim 50 năm thành lập Trường ĐH GTVT[/url]