QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC GTVT                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                            

 

 Số: 1957 /QĐ-CTCT&SV                                        Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2012

               

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập

 

HIỆU TRƯ­ỞNG

TRƯ­ỜNG ĐẠI  HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Quyết định số 42/ CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) v/v thành lập Trư­­ờng Đại học Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ t­­ướng Chính phủ ban hành “Điều lệ tr­­ường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng cố vấn học tập của trường đại học Giao thông vận tải ngày 7/9/2012;

Theo đề nghị của Trư­ởng phòng Công tác chính trị và sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định công tác cố vấn học tập của trường đại học Giao thông vận tải.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thay thế cho Quyết định số 656/QĐ-ĐH.GTVT-CTCT&SV ngày 19/4/2011 ban hành Quy định công tác cố vấn học tập của Hiệu trưởng trường đại học Giao thông vận tải.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng CTCT&SV, HCTH, ĐTĐH, TCKT, Trưởng các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, Trưởng Bộ môn phụ trách chuyên ngành, Cố vấn học tập, Thủ  trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH;                                                                                               

- Như điều 3;                                                                                    

- Cơ sở 2;

- Trang TTĐT

- Lưu: HCTH,CTCT&SV.                                                  

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS