QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ thuộc Trường đại học Giao thông vận tải | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ thuộc Trường đại học Giao thông vận tải

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ thuộc Trường đại học Giao thông vận tảiBỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­­­ƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 951 / QĐ-ĐHGTVT

 

Hà Nội, ngày 27  tháng 4  năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ

thuộc Trường đại học Giao thông vận tải

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị và Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ thuộc Đại học Giao thông vận tải”.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi Quy định trước đây liên quan đến quản lý hoạt động các Câu lạc bộ thuộc trường Đại học Giao thông vận tải trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị; các cá nhân, tập thể có liên quan và các Câu lạc bộ của trường Đại học Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

       
 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- CĐ, P.HCTH;

- Đoàn TN, Hội SV;

- Các Khoa;

- Trang TTĐT;

- Lưu: HCTH, CTCT&SV.

   

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Đắc Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định cụ thể trong file đính kèm./. 

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS