Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-ĐHGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng;
Căn cứ kết quả bỏ phiếu và đề nghị của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. - Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm học 2014-2015 cho 112 tập thể;
  - Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 134 cá nhân đã đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2014-2015 (khối hành chính: 26; khối giảng dạy: 108);
  - Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2014-2015 cho 698 cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)
 
     Điều 2. - Mỗi tập thể “Lao động tiên tiến” được thưởng 1.000.000đ;
                      - Mỗi “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1.200.000đ;
                      - Mỗi cá nhân “Lao động tiên tiến” được thưởng 500.000đ.
 
     Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng HCTH, TCKT, CTCT&SV, Thủ trưởng các đơn vị và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Các văn bản liên quan xem tại file đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS