Quy định về hoạt động của Cổng thông tin điện tử trường Đại học Giao thông vận tải | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quy định về hoạt động của Cổng thông tin điện tử trường Đại học Giao thông vận tải

Quy định về hoạt động của Cổng thông tin điện tử trường Đại học Giao thông vận tải

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­­­ƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 505 / QĐ-ĐHGTVT

 

Hà Nội, ngày 26  tháng 02  năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về hoạt động của

Cổng thông tin điện tử Trường đại học Giao thông vận tải

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 về việc Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị và Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hoạt động của Cổng thông tin điện tử trường Đại học Giao thông vận tải”.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử trường Đại học Giao thông vận tải trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên và các đối tượng sử dụng website, ứng dụng thuộc Cổng TTĐT của trường Đại học Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu: HCTH, CTCT&SV.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Trần Đắc Sử

(Đã ký)

 

Nội dung Quy định trong file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS