Thông báo kiểm kê tài sản năm 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo kiểm kê tài sản năm 2015

Thông báo kiểm kê tài sản năm 2015

   
            Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG
 
          Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, công cụ làm việc của các đơn vị trong Trường, Phòng Thiết bị Quản trị gửi đơn vị 02 biên bản kiểm kê tài sản, công cụ.
          Đề nghị các đơn vị chủ động tự kiểm kê vào 02 bản kiểm kê tài sản, công cụ làm việc.
          Đề nghị đơn vị kê khai vào 02 bản báo cáo hiện trạng tài sản, công cụ đến thời điểm kiểm kê  (theo mẫu đi kèm) cùng các lý do, đề xuất của đơn vị.
          Đơn vị gửi 02 biên bản kiểm kê và 02 bản báo cáo hiện trạng tài sản, công cụ về phòng TBQT.
          Thời hạn cuối gửi biên bản kiểm kê vào trước 16h00 ngày 22/1/2016.
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT BỊ QUẢN TRỊ
HỒ SỸ DIỆP
(Đã ký)
 
Mẫu kê khai lấy tại tệp đính kèm
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS