Thông báo về Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2012-2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2012-2013

Thông báo về Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2012-2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013

 

I.THỜI GIAN: Từ ngày 30/7 đến ngày 3/8/2012

II. NỘI DUNG:

1.Đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên

-Nghe báo cáo Nghị quyết Trung ương; Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước thời gian qua; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-Nghe Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2011-2012; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013"; Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo nhà trường.

            2.Đối với các đơn vị:

-Lãnh đạo các đơn vị tổ chức nghiên cứu, thảo luận, góp ý cho b/c tổng kết năm học 2011-2012; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013; Các văn bản của trường.

-Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) và qui hoạch cán bộ.

3. Đối với sinh viên

-Nghe báo cáo Nghị quyết Trung ương 4, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, luật giao thông.

-Tham gia sinh hoạt lớp, kiện toàn tổ chức lớp; đề ra phương hướng kế hoạch năm học 2012 - 2013; chấm điểm RLSV. (TP: toàn thể sinh viên)

-Tham dự tổng kết năm học 2011-2012 của khoa và đối thoại với Ban giám hiệu,  lãnh đạo các đơn vị chức năng trong trường;

-Sinh viên ký cam kết thực hiện ATGT, phòng chống ma tuý.

-Tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường (Tp: Lớp trưởng , lớp phó, bí thư chi đoàn)

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phận chức năng như sau:

* Phòng CTCT&SV:

- Là đơn vị thường trực trong việc phối hợp thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị đầu năm;

- Mời báo cáo viên; trang trí hội nghị CBCC, tổng kết năm học của các đơn vị.

- Chủ trì buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng và đại diện sinh viên; Chuẩn bị báo cáo tổng kết năm học của khối sinh viên.

-Phối hợp với các khoa, viện, trung tâm và các đơn vị có liên quan triển khai công tác cố vấn học tập (cung cấp tài liệu cho các khoa, viện, trung tâm)

-Phối hợp với các khoa, viện, trung tâm trong việc tổ chức ký cam kết chấp hành luật giao thông và phòng chống ma túy.

-Bố trí chỗ ngồi cho CB, GV, CNV theo đơn vị tại hội trường trong buổi nghe báo cáo  chuyên đề và đối thoại.

* Phòng HCTH:

-Chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Hiệu trưởng và các tài liệu cho việc thảo luận gửi tới các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn; Chủ trì buổi đối thoại của Hiệu trưởng với cán bộ, giảng viên, công nhân viên.

-Tổng hợp tình hình Hội nghị CBCC của các đơn vị. Chuẩn bị và phục vụ tại các phòng họp 301, 401, 501 nhà A1;

-Bố trí xe đón báo cáo viên.

* Phòng Đào tạo Đại học:

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ sinh hoạt của các lớp sinh viên.

-Làm báo cáo công tác đào tạo chuyển cho phòng CTCT&SV trước ngày 30/7 để làm báo cáo tổng hợp  công tác năm học của SV.

* Phòng TBQT:  trực máy phát điện phục vụ hội trường và nhà A1.

* Ban quản lý giảng đường:

-Bố trí các phòng cho việc báo cáo chuyên đề, sinh hoạt lớp và tổng kết các Khoa, Viện, Trung tâm.

-Phục vụ loa đài và các việc liên quan tại các phòng có tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tổ chức Hội nghị CBCC  và tổng kết năm học.

*Khoa Lý luận chính trị:

-Phân công giảng viên báo cáo Nghị quyết của Đảng và tình hình thời sự trong nước, quốc tế, Luật giao thông cho sinh viên.

* Các Khoa, Viện, trung tâm quản lý sinh viên:

- Chỉ đạo tổ chức các buổi sinh hoạt tại đơn vị (thảo luận tại các Bộ môn, sinh hoạt lớp), tổ chức Hội nghị CBCC.

- Tổ chức tổng kết năm học 2011-2012 của sinh viên.

-Triển khai nội dung cố vấn học tập tới giáo viên và sinh viên (lồng ghép vào nội dung sinh hoạt lớp)

- Phối hợp với với Ban quản lý giảng đường bố trí địa điểm tổng kết năm học, sinh hoạt cho các lớp và chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt lớp theo kế hoạch.

- Tập hợp  các bản cam kết ATGT và PCMT nộp cho phòng CTCT&SV trước ngày 15/8/2012;

- Chỉ đạo các Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập trong việc tổ chức sinh hoạt lớp.

2.  Các Phòng, Ban, Trung tâm, Xưởng, Trạm :

- Thủ trưởng các đơn vị chức năng phân công lãnh đạo đơn vị đến dự Hội nghị CBCC  và tổng kết năm học 2011-2012 của các Khoa, viện, trung tâm.

-  Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của đơn vị và đăng ký lịch tuần vào các tuần tiếp theo (từ 6/8).

3. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên cần kết hợp  chặt chẽ với chính quyền để tổ chức và thực hiện tốt các nội dung của tuần SHCT đầu năm học.

*Hội sinh viên: Tập hợp ý kiến của sinh viên chưa được giải đáp tại hội nghị tổng kết năm học của các khoa, viện, trung tâm để báo cáo nhà trường.

*Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đôn đốc, giám sát sinh viên tham gia tuần SHCT.

Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các CB, GV, CNV và sinh viên của đơn vị mình quản lý thực hiện nội dung của đợt sinh hoạt chính trị đầu năm học theo đúng kế hoạch./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS