THÔNG BÁO
V/v. Cập nhật thông tin các đơn vị lên Trang thông tin điện tử Trường ĐH GTVT
 
Kính gửi: các đơn vị trong toàn trường
 
Để chào mừng 50 năm thành lập trường Đại học GTVT, ban biên tập trang TTĐT trường ĐH GTVT đang tiến hành cập nhật, đổi mới giao diện và nội dung của trang TTĐT trường ĐH GTVT.
Ban biên tập Trang TTĐT Trường ĐH GTVT yêu cầu các đơn vị trong toàn trường cập nhật thông tin giới thiệu đơn vị lên Trang thông tin điện tử Trường ĐH GTVT với các nội dung như sau:
- Các đơn vị trong toàn trường tiến hành kiểm tra thông tin về đơn vị mình trên  Trang TTĐT Trường ĐH GTVT (www.uct.edu.vn) và tiến hành cập nhật các thông tin liên quan đến đơn vị mình.
- Các thông tin cập nhật bao gồm các nội dung thông tin mới nhất, ảnh tập thể đơn vị (có chú thích kèm theo và là ảnh gốc).
- Thông tin cập nhật chuyển theo dạng file thông qua hòm thư điện tử của Trang TTĐT Trường ĐH GTVT (bbtap@utc.edu.vn; phamduyanh@utc.edu.vn) hoặc chuyển trực tiếp đến phòng CTCT&SV, phòng 207-Hội trường.
- Các đơn vị chuyển thông tin cập nhật trước ngày 20 tháng 03 năm 2012.
 
Trong trường hợp các đơn vị không có thông tin cập nhật, Ban biên tập trang TTĐT trường ĐH GTVT sẽ giữ nguyên thông tin đã có sẵn.
Ban biên tập Trang TTĐT Trường ĐH GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện cập nhật thông tin giới thiệu đơn vị.