THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

THÔNG BÁO Về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ các văn bản mới nhất về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nhà trường xin thông báo một lần nữa đến toàn thể sinh viên, cố vấn học tập và các Khoa một số lưu ý quan trọng như sau:

I. Thời gian diễn ra cuộc bầu cử:  Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016

II. Yêu cầu:

1. Sinh viên nghiêm túc chấp hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, thực hiện đúng các quy định và thông báo của Nhà trường, địa phương nơi cư trú, tham gia bầu cử tại nơi mình đã đăng ký đầy đủ, đúng giờ.

2. Cố vấn học tập tuyên truyền, đôn đốc, nắm chắc tình hình số lượng sinh viên trong quá trình trước và sau bầu cử, thống kê số lượng sinh viên tham gia.

3. Các Khoa tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

III. Thực hiện:

1. Sinh viên báo cáo Cố vấn học tập về việc tham gia bầu cử của mình (có minh chứng).

2. Cố vấn học tập thống kê số lượng sinh viên tham gia cuộc bầu cử (theo mẫu 01-TB số 308/TB-ĐHGTVT ngày 28/4/2016).

3. Các Khoa tập hợp số liệu và làm báo cáo (theo mẫu 02-TB số 308/TB-ĐHGTVT ngày 28/4/2016) và gửi về phòng CTCT&SV trước ngày 08/6/2016.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Trang TTĐT;

- Các Khoa;

- Các lớp SV;

- Lưu: HCTH, CTCT&SV.

 

 

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Việt

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS