KẾ HOẠCH Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá 58 đợt bổ sung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

KẾ HOẠCH Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá 58 đợt bổ sung

KẾ HOẠCH Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá 58 đợt bổ sungThực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học GTVT quyết định tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa 58 đợt bổ sung cho sinh viên nhập học ngày 30/8/2017 .

I. MỤC ĐÍCH:

 Cung cấp cho sinh viên thông tin và nắm bắt được lịch sử phát triển của  Trường Đại học GTVT, về các khoa quản lý sinh viên, các ngành và chuyên ngành đào tạo; về Quy chế đào tạo và các qui định liên quan đến sinh viên.

II. YÊU CẦU:

- Đối với các đơn vị chức năng: thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công;

-Đối với sinh viên: chấp hành nghiêm kỷ luật học tập, khắc phục khó khăn, tự giác tham gia, nắm vững các nội dung học tập.

III. THỜI GIAN (NGÀY 5-6/9/2017)

IV. NỘI DUNG (CÓ LỊCH KÈM THEO)

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Phòng CTCT&SV:

- Là đơn vị thường trực;

- Lên kế hoạch, theo dõi sinh hoạt chính trị đầu khóa 58 đợt bổ sung;

- Trang trí, tuyên truyền;

- Phục vụ hội trường;

-Thu các bản ký cam kết về phòng chống ma túy, an toàn giao thông;

-Báo cáo qui định về công tác sinh viên trong Nhà trường.

2. Phòng Đào tạo đại học:

- Cử báo cáo viên phổ biến qui chế đào tạo theo tín chỉ và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm đăng ký học, tra cứu điểm, học phí, v.v.

3. Phòng Thiết bị quản trị:

- Đảm bảo nguồn điện liên tục phục vụ SHCT tại hội trường.

4. Khoa Lý luận chính trị:

- Cử báo cáo viên giới thiệu về lịch sử xây dựng và phát triển Nhà trường và các qui định liên quan đến sinh viên.

5.Trung tâm thông tin thư viện:

- Bố trí cán bộ giới thiệu về thư viện và hướng dẫn sinh viên khai thác.

6. Đoàn Thanh niên:

- Cử cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên giới thiệu về công tác Đoàn-Hội;

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa 58 đợt bổ sung. Nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS