THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT sinh viên khóa 54 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT sinh viên khóa 54

THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT sinh viên khóa 54

Kính gửi:      - Các khoa quản lý sinh viên
    - Các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 54
 
Căn cứ quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, phòng CTCT&SV đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của sinh viên hệ chính quy khóa 54.
Hiện nay, vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành thủ tục kiểm tra, đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT theo quy định (Có danh sách kèm theo).
Phòng CTCT&SV đề nghị các Khoa quản lý sinh viên, các Cố vấn học tập thông báo đến sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý, các sinh viên có tên trong danh sách hoàn thành thủ tục kiểm tra bằng theo quy định.
Sinh viên kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT tại phòng CTCT&SV (Phòng 207 - Hội trường lớn). Hạn cuối ngày 12/8/2016. Sau thời hạn trên, sinh viên nào không hoàn thành thủ tục, nhà trường sẽ ra quyết định xử lý theo quy định.
 
Nơi nhận:                                                                             
 - BGH (Để báo cáo)                                                      TL HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi                                                             Trưởng phòng CTCT&SV
- Trang TTĐT                                                                            Đã ký
- Lưu HCTH, CTCT&SV       
 
                                                                   PGS.Ts Lê Hoài Đức
 
Nội dung cụ thể trong file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS