THÔNG BÁO V/v Cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO V/v Cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương

THÔNG BÁO V/v Cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương

                   Kính gửi: - CÁC KHOA QUẢN LÝ SINH VIÊN
- CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ- TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Phòng CTCT&SV thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên, các lớp sinh viên một số nội dung sau:
          1. Đối tượng được vay vốn:
1.1 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
1.2 Sinh viên là thành viên của hộ gia đình mà chủ hộ thuộc một trong đối tượng sau:
+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật;
+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
1.3 Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú ( hoặc xác nhận vào đơn xin vay vốn của hộ gia đình).
       2.  Thời gian: Chiều thứ 2, sáng thứ 4 hàng tuần từ 22/8 đến hết 10/10/2016
       3. Địa điểm: Phòng 203 - Hội trường lớn trường ĐHGTVT
       4. Kế hoạch thực hiện:
        4.1 Các đơn vị quản lý sinh viên triển khai thông báo tới các lớp sinh viên nội dung về các đối tượng vay vốn
        4.2 Ban cán sự lớp tập hợp giấy xác nhận, lập danh sách sinh viên thuộc đối tượng vay vốn của lớp nộp về phòng CTCT&SV.
            - Mẫu 01/ TDSV, danh sách sinh viên thuộc đối tượng vay vốn được đăng tải trên trang TT điện tử của trường: www.uct.edu.vn - thông báo
- Đối với sinh viên mới nhập học (K57)thuộc đối tượng vay vốn có thể dùng Giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn (giấy xác nhận được cấp sau 30 ngày kể từ ngày khai giảng).
   Rất mong sự phối hợp của các khoa quản lý sinh viên để công tác tín dụng đối với sinh viên được thuận lợi và hiệu quả.

Nơi nhận:
    - Các khoa, các lớp sinh viên;
    -  Trang TTĐT, CVHT;
    -  Lưu HCTH, CTCT&SV.

                               T/L HIỆU TRƯỞNG
                         TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV
 
                                            Đã ký
                                   
                            PGS.TS Lê Hoài Đức

Nội dung cụ thể trong file đính kèm./.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS