THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017

THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017

Kính gửi:     - CÁC KHOA QUẢN LÝ SINH VIÊN
           - CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
 
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm năm học 2020-2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
Phòng Công tác chính trị và Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy tất cả các khoá 53, 54, 55, 56  và khoá 18, 19 liên thông.
Nội dung chi tiết về đối tượng, hướng dẫn hồ sơ, chế độ được hưởng được ghi cụ thể trong phụ lục đính kèm.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/08 đến hết ngày 26/08/2016
                    Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00
                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00
          Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203 -Tầng 2 Hội trường lớn.
Lưu ý:
 Sinh viên không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
       - Trang TT điện tử.

TL/ Hiệu trưởng
Trường phòng CTCT&SV
(Đã ký)
 
PGS.TS Lê Hoài Đức
 

Nội dung cụ thể trong file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS