THÔNG BÁO (V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017- đợt 2) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO (V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017- đợt 2)

THÔNG BÁO (V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên Học kỳ I năm học 2016-2017- đợt 2)

Kính gửi:     - CÁC KHOA QUẢN LÝ SINH VIÊN

           - CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm năm học 2020-2021 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy bổ sung cho tất cả các khoá 53, 54, 55, 56  và khoá 57 mới nhập trường.  

Nội dung chi tiết về đối tượng, hướng dẫn hồ sơ, chế độ được hưởng được ghi cụ thể trong phụ lục đính kèm.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/09 đến hết ngày 26/09/2016

                    Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00

                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

          Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203 -Tầng 2 Hội trường lớn.

Lưu ý:

 Sinh viên không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

       - Trang TT điện tử.

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

(Đính kèm thông báo số:       /TB-ĐH GTVT ngày           tháng  09  năm 2016)

 

Trường Đại học Giao thông vận tải hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

 

STT

Đối tượng

Hồ sơ

(Các bản sao phải có chứng thực)

Ghi chú

1. Đối tượng sinh viên được miễn 100% học phí

1.1

Ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ th©n nh©n cña ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Cụ thể:

- Anh hïng Lùc l­îng vò trang nh©n d©n; Th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh; BÖnh binh;

- Con cña ng­êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tr­íc ngµy 01/01/1945; con cña ng­êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tõ ngµy 01/01/1945 ®Õn tr­íc tæng khëi nghÜa 19/08/1945; con cña Anh hïng lùc l­îng vò trang nh©n d©n, con cña Anh hïng lao ®éng trong thêi kú kh¸ng chiÕn; con cña liÖt sü, con cña th­¬ng binh, ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, con cña bÖnh binh; con cña ng­êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc.

+ GiÊy x¸c nhËn thuéc ®èi t­îng ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ con cña hä do c¬ quan qu¶n lý ng­êi cã c«ng vµ Uû ban nh©n d©n x· x¸c nhËn.

 

 

+ GiÊy chøng nhËn gia ®×nh liÖt sü, giÊy chøng nhËn th­¬ng binh (thÎ th­¬ng binh), ng­êi ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, giÊy chøng nhËn bÖnh binh (thÎ bÖnh binh).

 

 

 

          + B¶n sao GiÊy khai sinh cña sinh viªn ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i.

- Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học.

 

 

 

 

 

-Được cấp đơn hưởng trợ cấp ưu đãi

1.2

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND xã cấp hoặc Quyết định v/v trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện.

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo của UBND cấp xã

- Nộp hồ sơ theo từng HK

- Được cấp trợ cấp xã hội

1.3

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND cấp xã cấp

- Nộp hồ sơ theo từng học kỳ

- Được hỗ trợ chi phí học tập

1.4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Sổ hộ khẩu (bản sao)

- Nộp hồ sơ theo năm học

- Được trợ cấp xã hội

2

Đối tượng được giảm 70% học phí

2.1

Sinh viên là người dân tộc thiểu số  (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Sổ hộ khẩu (bản sao)

- Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học.

-Được trợ cấp xã hội

3

Đối tượng được giảm 50% học phí

3.1

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động.

- Giấy khai sinh (bản sao)

 

Nộp 1 lần cho toàn bộ khóa học

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS